Regulamin Towarzystwa Naukowego Instytutu Allerhanda (TAIA)

Przyjęty na mocy Uchwały Zarządu Instytutu Allerhanda z dn. 08.02.2016

 

§ 1 

Wyjaśnienie pojęć

Poniższe, użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1)Instytut Allerhanda – fundację Instytut Allerhanda z siedzibą w Krakowie, Plac Sikorskiego 2/7, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod nr 0000364125,

2)Zarząd Instytutu Allerhanda – zarząd w rozumieniu postanowień Statutu Instytutu Allerhanda z dnia 28 czerwca 2010 r.,

3)Członek TAIA – osobę zrzeszoną z Instytutem Allerhanda w oparciu i na zasadach przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu,

4)Składka Członkowska – kontrybucję finansową dokonywaną przez Członka TAIA lub osobę zainteresowaną uzyskaniem statusu Członka TAIA w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, 

5)Biblioteka Instytutu Allerhanda – otwartą czytelnię w lokalu będącym siedzibą Instytutu Allerhanda.

 

§ 2 

Charakter i cel TAIA

1.Towarzystwo Akademickie Instytutu Allerhanda (w niniejszym Regulaminie: TAIA) jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych będących sympatykami lub współpracownikami Instytutu Allerhanda.

2.TAIA stanowi jednostkę pomocniczą Instytutu Allerhanda.

3.TAIA nie posiada osobowości prawnej ani zdolności prawnej. W szczególności TAIA nie stanowi stowarzyszenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.) ani nie stanowi jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, w rozumieniu art. 331 kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.). TAIA nie stanowi również stowarzyszenia zwykłego w rozumieniu art. 40 ustawy prawo o stowarzyszeniach.  

4.Podstawowym celem TAIA jest wspieranie działalności statutowej Instytutu Allerhanda, w szczególności poprzez udział członków TAIA w realizowanych przez Instytut Allerhanda projektach naukowych, szkoleniach, organizację konferencji, jak również przedstawicielstwo członków TAIA na konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych oraz w innych sytuacjach, zwłaszcza poprzez wypowiedzi publiczne w środkach masowego przekazu.

5.Zadaniem TAIA jest także wspieranie działalność Instytutu Allerhanda finansowo, w szczególności poprzez Składki Członkowskie.

 

§ 3

Uzyskanie statusu Członka TAIA

1.Członkiem TAIA może zostać osoba fizyczna.

2.Osoba zainteresowana uzyskaniem statusu Członka TAIA przesyła zgłoszenie wraz z CV pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3.Przesyłając zgłoszenie osoba zainteresowana uzyskaniem statusu Członka TAIA akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

4.Zgodę na uzyskanie statusu Członka TAIA wyraża Zarząd Instytutu Allerhanda lub osoba, której Zarząd Instytutu Allerhanda przekazał kompetencje w tym zakresie.

5.Osoba, w odniesieniu do której wyrażona została zgoda na uzyskanie statusu Członka TAIA zobowiązana jest opłacenia Składki Członkowskiej nie później niż w terminie 7 dni od uzyskania informacji o zgodzie na uzyskanie członkostwa. W przypadku nieopłacenia Składki Członkowskiej w powyższym terminie zgoda na uzyskanie członkostwa wygasa.

6.Uzyskanie statusu Członka TAIA następuje z chwilą opłacenia Składki Członkowskiej.

7.Na stronie internetowej Instytutu Allerhanda publikowana jest lista osób posiadających status Członka TAIA. 

 

 

§ 4

Obowiązki członka TAIA

1.Członek TAIA zobowiązany jest do dbania o dobre imię Instytutu Allerhanda oraz reprezentowania swoją postawą najlepszych wzorców realizowanych przez Instytut Allerhanda.

2.Członek TAIA ma obowiązek terminowego opłacania Składki Członkowskiej. Składka Członkowska opłacana jest na rok kalendarzowy. Opłata Składki Członkowskiej następuje w terminie do 28 lutego każdego roku kalendarzowego.

3.Wysokość Składki Członkowskiej ustala Zarząd Instytutu Allerhanda w drodze uchwały. Zmiany wysokości Składki Członkowskiej obowiązują od kolejnego roku kalendarzowego.

4.Składkę Członkowską Członek TAIA opłaca przelewem na rachunek bankowy o numerze 20 2490 0005 0000 4500 3138 4174.

5.W przypadku nieopłacenia Składki Członkowskiej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Członek TAIA nie jest ujęty w publikowanej zgodnie z § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu liście osób posiadających status Członka TAIA. 

 

§ 5

Prawa członka TAIA

1.Członek TAIA ma możliwość udziału w działalności Instytutem Allerhanda poprzez:

1)organizowanie spotkań tematycznych w siedzibie Instytutu Allerhanda lub poza nią,

2)organizowanie, współorganizowanie, pomoc przy organizacji lub wnoszenie innego wkładu w konferencje Instytutu Allerhanda,

3)inicjowanie projektów naukowych lub innych realizujących misję Instytutu Allerhanda,

4)udział w bieżących projektach realizowanych przez Instytut Allerhanda,

5)ubieganie się pod afiliacją Instytutu Allerhanda o zewnętrzne finansowanie działalności naukowej lub innej działalności stanowiącej realizację misji Instytutu Allerhanda, w szczególności poprzez składanie wniosków o granty lub dotacje,

6)wszelkie inne działania naukowe lub organizacyjne, które stanowią realizację misji Instytutu Allerhanda.

2.Działania wymienione w ust. 1 członek TAIA realizuje po uzyskaniu zgody Zarządu Instytutu Allerhanda lub osoby, której Zarząd Instytutu Allerhanda przekazał kompetencje w tym zakresie.

3.Członek TAIA ma prawo posługiwać się afiliacją TAIA podczas własnej działalności publicznej, w szczególności podczas wystąpień na konferencjach, seminariach i innych spotkaniach naukowych jak również w przypadku publikowania własnych tekstów. Członek TAIA posługując się afiliacją TAIA nie przedstawia oficjalnego stanowiska TAIA lub Instytutu Allerhanda. Posługując się afiliacją TAIA Członek TAIA nie może wprowadzać w błąd co do przedstawiania stanowiska TAIA lub Instytutu Allerhanda.

4.Członek TAIA ma prawo do zniżek na wszystkie odpłatne wydarzenia organizowane przez Instytut Allerhanda na zasadach przewidzianych w regulaminach tychże wydarzeń, z zastrzeżeniem, że suma uzyskanych w ciągu roku kalendarzowego zniżek nie może przekroczyć wysokości Składki Członkowskiej.

5.Członek TAIA ma prawo do dostępu do Biblioteki Instytutu Allerhanda w godzinach pracy Instytutu Allerhanda oraz do korzystania z zasobów Biblioteki Instytutu Allerhanda bez dodatkowych opłat. Prawo to może zostać ograniczone na krótki okres czasu w przypadku realizacji projektów lub spotkań w Bibliotece Instytutu Allerhanda.

6.Członek TAIA ma prawo do umieszczenia swojego biogramu oraz podstawowych informacji personalnych, w szczególności dotyczących osiągnięć naukowych, na stronie internetowej Instytutu Allerhanda.

7.Na żądanie Członka TAIA Zarząd Instytutu Allerhanda sporządza odpowiednie zaświadczenie potwierdzające status Członka TAIA.

8.Wymienione powyżej prawa przysługują Członkowi TAIA pod warunkiem opłacenia Składki Członkowskiej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 6

Utrata statusu Członka TAIA

1.Decyzję o odebraniu statusu Członka TAIA podejmuje Zarząd Instytutu Allerhanda lub osoba której Zarząd Instytutu Allerhanda przekazał kompetencje w tym zakresie.

2.Decyzja o odebraniu statusu Członka TAIA może zostać podjęta w przypadku:

1)nieopłacenia Składki Członkowskiej do 28 lutego danego roku kalendarzowego,

2)innego naruszenia postanowień poniższego Regulaminu, w szczególności naruszenia dobrego imienia TAIA lub Instytutu Allerhanda, 

3)podjęcia przez członka TAIA jakichkolwiek działań na szkodę TAIA lub Instytutu Allerhanda lub podjęcia przez Członka działań nieetycznych, w szczególności godzących w zasady etyki zawodowej Członka TAIA,

4)skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

3.Decyzję o odebraniu statusu Członka TAIA dostarcza się osobie, wobec której taka decyzja została podjęta w formie pisemnej.

4.Osoba wobec której podjęta została decyzja o odebraniu statusu Członka TAIA może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Zarządu Instytutu Allerhanda.

 

§ 7

Komunikacja

1.Członek TAIA kieruje korespondencję dotyczącą kwestii TAIA na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

2.Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu Członek TAIA wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Instytut Allerhanda dla celów prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, oraz wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji handlowych dotyczących Instytutu i świadczonych przez niego usług oraz innych informacji i materiałów dotyczących jego działalności, zgodnie z postanowieniami art.10 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

 

 

§ 8

Postanowienia przejściowe i końcowe

1.Osoba posiadająca status Członka Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu dokonując opłaty Składki Członkowskiej akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 8 lutego 2016 roku. Uprzednio obowiązujący Regulamin Towarzystwa Naukowego Instytutu Allerhanda traci moc z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

Informal Company Law Expert Group (ICLEG)

Prezes Instytutu Allerhanda dr hab. Arkadiusz Radwan jest członkiem Informal Company Law Expert Group (ICLEG) od maja 2017 roku. ICLEG stanowi ciało doradcze Komisji Europejskiej, powołane przez Komisję na trzyletnią kadencję. Wśród 14 członków grupy jest po dwóch przedstawicieli Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii oraz po jednym przedstawicielu Austrii, Danii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Polski i Włoch (kompletna lista dostępna tutaj). ICLEG doradza Komisji Europejskiej w dziedzinie prawa spółek i pracuje nad nowymi inicjatywami legislacyjnymi w tym obszarze, w szczególności w odniesieniu do fuzji i podziałów transgranicznych, prawa koncernowego (grup spółek), digitalizacji w prawie spółek, transgranicznej mobilności (fuzje, podziały, reinkorporacje transgraniczne) i transparentności.

Wyniki prac Grupy:

Center for European Company Law (CECL)

Od 2014 r. Prezes Instytutu Allerhanda dr hab. Arkadiusz Radwan jest członkiem Rady Doradczej (Advisory Board) Center for European Company Law  (CECL) z siedzibą w Lejdzie. CECL prowadzi działalność publikacyjną, konferencyjną, dydaktyczną i badawczą. Jako międzynarodowa sieć współpracy zrzesza instytucje partnerskie: Uniwersytety w Lejdzie, Utrechcie, Maastricht, Uppsali, Rzymie (LUISS) oraz Instytut Allerhanda.

Grupa ds. dyrektywy SUP

W roku 2013 odbywały się prace nad projektem dyrektywy o europejskiej spółce jednoosobowej – Societas Unius Personae (SUP). Międzynarodowa grupa ekspercka powstała ad hoc na bazie dawnej tzw. Grupy Refleksji (Reflection Group), poszerzona została o prof. Petera Hommelhoffa oraz Prezesa Instytutu Allerhanda dr hab. Arkadiusza Radwana. Owocem prac tego zespołu był pierwszy projekt Dyrektywy SUP, wraz z projektem wzorcowej umowy spółki. Oba dokumenty zostały przedłożone Komisji Europejskiej dn. 22 lipca 2013 r.

Wyniki prac Grupy:

Zespoły ekspertów doradzające Parlamentowi Europejskiemu (JURI)

W latach 2010-2014 Prezes Instytutu Allerhanda dr hab. Arkadiusz Radwan był szefem grupy ekspertów zrzeszonych w ramach konsorcjum ośrodków naukowych i firm doradczych (Centrum C-Law.org, Instytut Państwa i Prawa Czeskiej Akademii Nauk, Wydział Prawa Uniwersytetu w Klużu, Kancelaria KKG) wybranych przez Parlament Europejski do pełnienia funkcji doradczej w zakresie prawa spółek i corporate governance (kontrakt ramowy IP/C/JURI/FWC/2009-064/LOT2). Zadaniem konsorcjum było doradztwo ad hoc na rzecz Parlamentu Europejskiego (Komitet Prawny PE – JURI).

Od 2016 r. Prezes IA jest członkiem anglojęzycznego zespołu (kontrakt ramowy IP/C/JURI/FWC/2015-002), utworzonego pod przewodnictwem kancelarii prawnej Tark Grunte Sutkiene.

European Forum on Securities Regulation

Prezes Instytutu Allerhanda dr hab. Arkadiusz Radwan jest uczestnikiem European Forum on Securities Regulation – wspólnego przedsięwzięcia naukowego trzech ośrodków: London School of Economics, Bucerius Law School i Wirtschaftsuniversität Wien.

Legal Scholar Network przy ECGI

W latach 2006-2007 dr hab.Arkadiusz Radwan był członkiem tzw. Legal Scholar Network – grupy eksperckiej afiliowanej przy European Corporate Governance Institute (ECGI), powołanej ad hoc do pracy nad zleconym przez Komisję Europejską studium pt. Proportionality between capital and control in listed companies, realizowanym przez konsorcjum składające się z ECGI, ISS oraz Shearman&Sterling.

Wyniki prac Zespołu:

Projekt naukowy Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART)

Od 2015 r. Przes IA dr hab. Arkadiusz Radwan jest członkiem międzynarodowego zespołu badawczego kierowanego przez prof. Beate Sjåfjell (Uniwersytet w Oslo), realizującego projekt Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART). Projekt jest finansowany przez grant Komisji Europejskiej przyznany w ramach programu Horyzont 2020.

Projekt Study on minority shareholders protection

Prezes IA dr hab. Arkadiusz Radwan jako krajowy ekspert prawny uczestniczył w projekcie poświęconym badaniu ochrony wspólników mniejszościowych (Study on minority shareholders protection), realizowanym dla Komisji Europejskiej (umowa nr JUST/2016/MARK/PR/CIVI/0036). Celem projektu była pogłębiona analiza i ocena występujących w krajach członkowskich UE ram prawnych ochrony wspólników mniejszościowych oraz przedstawienie wyników badań w formie studium przedłożonego Komisji Europejskiej. Studium na dostarczać wkład merytoryczny do prac Komisji obejmujących monitorowanie tendencji rozwojowych w zakresie ładu korporacyjnego w UE. Liderem projektu był TGS Baltic.

Projekt badawczy Cross-border corporate mobility in the EU

W maju 2017 r. Prezes IA dr hab. Arkadiusz Radwan został powołany do rady doradczej międzynarodowego projektu badawczego pt. Cross-border Corporate Mobility in the EU.

Celem projektu jest pozyskiwanie danych empirycznych i monitoring transgranicznych transferów siedziby, transgranicznych fuzji i transgranicznych podziałów (z udziałem) spółek państw członkowskich UE na obszarze całej Unii, w okresie 2017-2020. Projekt jest finansowany przez European Trade Union Institute. Projekt jest zarządzany i realizowany z Maastricht (Uniwersytet w Maastricht).

AARHUS Centre for Small and Medium-sized enterprises

Prezes IA dr hab. Arkadiusz Radwan współpracuje - jako zagraniczny współpracownik – z Centre for Small and Medium-Sized Enterprises na uniwersytecie w Aarhus (kierownik centrum: Prof. Mette Neville). Centrum zajmuje się prowadzeniem badań nad optymalnymi warunkami do wzrostu dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Międzynarodowy projekt poświęcony europeizacji ukraińskiego prawa spółek: Assessment of aproximation level of the present company, corporate governance, accounting and auditing legislation and existing practices in Ukraine to EU standards and practices

W 2014 r. dr hab. Arkadiusz Radwan był przewodniczącym zespołu, który na zlecenie Delegacji Unii Europejskiej na Ukrainie (Delegation of the European Union to Ukraine) przygotował obszerny raport – studium zawierające ewaluację i rekomendacje reform ukraińskiej legislacji w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu w związku z podpisaniem przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z UE. Studium zostało przygotowane na podstawie kontraktu Nr 2013/328606/2 (w ramach linii budżetowej EuropeAid/129783/C/SER/Multi).

Wyniki projektu: