Aktualności

12.12.2013 – w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbył się warsztat „Zarządzanie CSR w miejscu pracy” zorganizowany przez organizację Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wraz z partnerami – firmą Crido Taxand oraz ICAN Institute (wydawca Harvard Business Review Polska) i we współpracy z Sekcją Prawa Człowieka i Biznes Instytutu Allerhanda. Podczas spotkania zaprezentowane zostały najnowsze rozwiązania w zakresie prowadzenia działań społecznej odpowiedzialności biznesu w miejscu pracy. Pierwszy blok warsztatowy poprowadziła  Beata Faracik, Przewodnicząca Sekcji Prawa Człowieka i Biznes.

6.12.2013, Kraków – w siedzibie Instytutu odbyło się zorganizowane we współpracy z ICLHR  seminarium „Drony, dokąd lecimy?” poświęcone wykorzystaniu cywilnych i wojskowych dronów, czyli samolotów bezzałogowych. Część warsztatową poprowadziła Anna Rozkosz, reprezentująca Sekcję Prawa Człowieka i Biznes.

27.11.2013, Warszawa – anglojęzyczny warsztat „CSR & Human Rights – A Game Changer! How the UNGPs relate to CSR” zorganizowany przez Sekcję Prawa Człowieka i Biznes Instytutu Allerhanda oraz Global CSR przy wsparciu CMS Cameron McKenna i będący swoistym dopełnieniem odbywającego się dzień wcześniej w Warszawie Polskiego Kongresu Prawa Pracy 2013. Współprowadzącą warsztat była Beata Faracik, Przewodnicząca Sekcji Prawa Człowieka i Biznes oraz opiekun merytoryczny Kongresu Prawa Pracy.

26.11.2013, Warszawa – członkinie Sekcji, tj. Beata Faracik i Jadwiga Naduk, opracowały agendę  I Polskiego Kongresu Prawa Pracy 2013, w tym panelu I poświęconego relacjom pomiędzy prawami człowieka w biznesie, CSR i prawem pracy.  Beata Faracik, Przewodnicząca Sekcji, została także Opiekunem Merytorycznym Kongresu. Kongres otworzyło wystąpienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniak-Kamysza.

4.10.2013 -  Sekcja Prawa Człowieka i Biznes Instytutu Allerhanda we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych zorganizowała warsztat dla organizacji pozarządowych „Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych”. Celem warsztatów było wzmocnienie zdolności NGOs do wykorzystywania Wytycznych OECD w ich pracy, wzmocnienie  interakcji NGOs z KPK OECD oraz stworzenie nieformalnej sieci wsparcia. Z ramienia Instytutu warsztaty współprowadziły: Beata Faracik, Przewodnicząca Sekcji Prawa Człowieka i Biznes, oraz Karolina Alama-Osmólska i Katarzyna Sawicka reprezentujące Sekcję Rozwiązywania Sporów.

18.09.2013 – w siedzibie Instytutu odbyło się szkolenie „Edukacja globalna dla najmłodszych” dla nauczycieli klas I‐III szkół podstawowych i przedszkoli. Celem szkolenia było zainteresowanie nauczycieli tematyką współzależności między Globalnym Południem a Globalną Północą, zrównoważonego rozwoju, praw człowieka, a ponadto dostarczenie nauczycielom podstawowej wiedzy z zakresu edukacji globalnej i zaprezentowanie metod edukacyjnych, które można wykorzystać w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia  poprowadziła Anna Rozkosz, trenerka Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła, oraz członkini Sekcji Prawa Człowieka i Biznes w Instytucie Allerhanda. Więcej o projekcie: tutaj

11-12.09.2013, Warszawa - przeznaczone dla członków związków zawodowych szkolenie „Wytyczne OECD przedsiębiorstw ponadnarodowych, a związki zawodowe. Polska perspektywa” odbyło się w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, w Warszawie. Organizatorem spotkania były Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Związkowy Komitet Doradczy przy OECD (TUAC), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Komisja Krajowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ.  Szkolenie skoncentrowało się na takich zagadnieniach jak: wykorzystanie wytycznych OECD w przedsiębiorstwach wielonarodowych w przypadkach łamania praw związków zawodowych i praw pracowniczych, wykorzystanie procesu mediacji w osiągnięciu porozumienia oraz możliwości wsparcia, jakie oferuje Krajowy Punkt Kontaktowy. Z ramienia Instytutu szkolenie współprowadziły/ moderowały: Beata Faracik, Przewodnicząca Sekcji Prawa Człowieka i Biznes, oraz Karolina Alama-Osmólska i Katarzyna Sawicka reprezentujące Sekcję Rozwiązywania Sporów.

8.08.2013 - Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęły się prace nad nowym projektem prospołecznym "Mam prawo", realizowanym we współpracy z Białoruskim Komitetem Helsińskim w ramach programu "przemiany w Regionie" - RITA. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości Białorusinów zamieszkałych w Polsce w zakresie przysługujących im praw. Specjalnie na potrzeby projektu utworzony zostanie portal internetowy: www.mam-prawo.org

1.08.2013 - Prawa pracownicze i legalność zatrudnienia cudzoziemców w Polsce były tematem otwartego spotkania informacyjnego, które w siedzibie Instytutu poprowadził Marek Modrzejewski, nadinspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy.

18.07.2013 - W siedzibie Instytutu odbyło się otwarte spotkanie informacyjne poświęcone dostępności funduszy pomocowych dla obcokrajowców zamieszkałych na terenie Małopolski. Spotkanie poprowadzili pełnomocnik zarządu Instytutu ds. pozyskiwania funduszy Stanisław Alwasiak oraz koordynator zespołu ds. Promocji Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Michał Adamczyk, którzy zaprezentowali i poddali analizie działania administracji samorządowej na rzecz obcokrajowców.

Prawa Człowieka: czas na pragmatyzm - Zachęcamy do zapoznania się z analizą tematyczną Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Prawa Człowieka: czas na pragmatyzm”, której konsultantem merytorycznym jest Beata Faracik, z Programu Prawa Człowieka i Biznes Instytutu Allerhanda. Analiza jest dostępna na stronie.

07.03.2013 - Pani Beata Faracik kierującą programem „Prawa Człowieka i Biznes” w Instytucie Allerhanda, znalazła się  na Liście 50 Kobiet Polskiego CSR-u, którą ogłosiło Forum Odpowiedzialnego Biznesu

20.02 - 21.02.2013 - z inicjatywy Posła do PE Andrzeja Grzyba, odbył się II szczyt Ombudsmanów krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej, połączony z posiedzeniem Podkomisji Praw Człowieka (DROI).
Podstawą dyskusji na temat roli Narodowych Instytucji Praw Człowieka spoza UE we wdrażaniu Wytycznych ONZ na temat Biznesu i Praw Człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Partnerstwa Wschodniego, była analiza poświęcona temu zagadnieniu, opracowana na zlecenie Parlamentu Europejskiego przez p. Beatę Faracik, kierującą programem „Prawa Człowieka i Biznes” w Instytucie Allerhanda.
W posiedzeniu, oprócz Ombudsmanów i przedstawicieli Biur Ombudsmanów, wzięli udział członkowie Podkomisji Praw Człowieka (DROI), gościnnie członkowie Komisji ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), oraz przedstawiciele sześciu delegacji międzyparlamentarnych do krajów partnerstwa Wschodniego, a także reprezentancji Zgromadzenia Parlamentarnego Euronestu.

Tekst wystąpienia (EN)- Beata Faracik

Prezentacja PPT – Beata Faracik, ‘Role of the NHRIs in the implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Focus on EaP.’

Videotransmisja z posiedzenia w Parlamencie Europejskim
Program II szczytu Obmudmanów
Dodatkowe informację o szczycie na stronie Posła Andrzeja Grzyba

Krótki reportaż ze Szczytu Ombudsmanów krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej

13.02.2013 – Beata Faracik wzięła udział w dialogu z interesariuszami (stakeholder dialogue) zorganizowanym przez Hitachi przy wsparciu CSR Europe w Brukseli. Konsultacje koncentrowały się na nowej polityce firmy w zakresie praw człowieka, procesie due diligence oraz metodologii oceny oddziaływania na przestrzeganie praw człowieka.

30.01.2013 – Beata Faracik, Szefowa Programu Prawa Człowieka i Biznes wzięła udział na zaproszenie Komisji Europejskiej w konsultacjach zorganizowanych przez Komisję Europejską we współpracy z Institute for Human Rights and Business i Shift w związku z pracami nad Wytycznymi Sektorowymi dla Sektora Agencji Pracy i Agencji Rekrutacyjnych.

25.01.2013  - Program Prawa Człowieka i Biznes Instytutu Allerhanda zorganizował konferencję "Implementacja Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka. Szanse, Wyzwania i Krajowy Plan Wdrażania Wytycznych ONZ".  Materiały z konferenecji w tym m.in. prezentacje są dostępne na stronie konferencji w zakładce Prezentacje  i Dokumenty .
Informacja prasowa o konferencji jest dostępna tutaj

25.01.2013 - Program Prawa Człowieka i Biznes Instytutu Allerhanda organizuje konferencję "Implementacja Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka. Szanse, Wyzwania i Krajowy Plan Wdrażania Wytycznych ONZ".

8.12.2012 – Przedstawiciel Instytutu Allerhanda, Pani Beata Faracik poprowadziła na zaproszenie Amnesty International warsztaty nt. „Human Rights and Business” w ramach The 3rd International Conference on Human Rights Education, która odbyła sie w Krakowie w dniach 6-10 grudnia 2012 r. 

3-5.12.2012 – Przedstawiciel Instytutu Allerhanda, Pani Beata Faracik, wzięła udział w Forum ONZ dot. Biznesu i Praw Człowieka, które odbyło się w Genewie. Doroczne Forum zostało ustanowione na mocy rezolucji Rady Praw Człowieka z czerwca 2011 r., w celu zapewnienia platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk  w zakresie biznesu i praw człowieka.

31.10.2012 - W dniu 31 października 2012 r. odbyło się seminarium pt. 'From Armed Privates to Private Armies. Regulating Private Military and Security Companies', zorganizowane przez Instytut Allerhanda we współpracy z Ambasadą Szwajcarii oraz Central and Eastern Europe Initiative for International Criminal Law and Human Rights. Więcej informacji na temat seminarium, w tym prezentacje prelegentów, są dostępne tutaj.

9.10.2012 - Pani Beata Faracik zaprezentowała na forum Pod-Komisji ds. Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego w Brukseli opracowaną na zlecenie Parlamentu Europejskiego analizę nt. roli Narodowych Instytucji Praw Człowieka we wdrażaniu Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka. 

Transmisję z posiedzenia można obejrzeć na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego.

12.07.2012 - W najnowszym, XXI-szym numerze Polskiego Rocznika Prawa Międzynarodowego 2011 ukazał się artykuł autorstwa Pani Beaty Faracik The Role of the State in Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights with special consideration of Poland.

05.07.2012 - Uczestniczyliśmy w naszym pierwszym posiedzeniu Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Przedstawiciel Instytutu, Pani Beata Faracik, przedstawiła prezentację poświęconą Wytycznym ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka.

29.06.2012 - Mamy przyjemność poinformować, że z końcem czerwca 2012 r. na zaproszenie Ministerstwa Gospodarki, przedstawiciel Programu „Prawa Człowieka i Biznes” Instytutu Allerhanda wszedł w skład Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (Zespół CSR).

Zespół CSR, któremu przewodniczy Pani Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, został powołany Zarządzeniem Nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. ze względu na potrzebę wzmocnienia współpracy w tym zakresie pomiędzy stroną rządową a partnerami społeczno-gospodarczymi.

Zgodnie z §2 Zarządzenia, do zadań Zespołu należy przygotowywanie rekomendacji dla administracji rządowej, związanych z promocją i wprowadzaniem w życie zasad CSR, a w szczególności:

proponowanie rozwiązań dotyczących koordynacji działań poszczególnych organów administracji publicznej w zakresie promocji i wprowadzania zasad CSR,

analiza i wykorzystywanie doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze CSR z innych państw, w szczególności narzędzi wypracowanych w ramach Europejskiego Sojuszu  na rzecz budowania i wdrażania polityki CSR,

tworzenie warunków lepszej komunikacji oraz dialogu pomiędzy administracją, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących CSR.

Przedstawicielem Instytutu Allerhanda w Zespole CSR jest Pani Beata Faracik, Kierownik Programu Prawa Człowieka i Biznes, która na XI posiedzenie Zespołu (z dnia 5 lipca 2012 r.; pierwszym w którym brał udział przedstawiciel IA) przedstawiła prezentację poświęconą Wytycznym ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka (UN Guiding Principles on Business and Human Rights). Program spotkania oraz notatka z jego przebiegu są dostępne na stronie Zespołu CSR.