Dr n. med. Leszek Allerhand †

Urodził się w 1931 roku we Lwowie w znanej rodzinie prawniczej. W mieście tym spędził dzieciństwo i wczesną młodość, z czego znaczną część w czasie okupacji sowieckiej i niemieckiej. Wraz z rodzicami przeżył Holokaust.

Wiosną 1945 r. "repartiował" się z rodzicami do Krakowa. Tam zdał egzamin dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki. W 1956 r. ukończył studia medyczne na Akademii Medycznej w Krakowie, po czym rozpoczął pracę w Trzeciej Klinice Chorób Wewnętrznych w Krakowie, jako stypendysta Ministra Zdrowia. W 1961 r. na UJ uzyskał stopień doktora. Od 1962 r. mieszka w Zakopanem, gdzie pracuje jako lekarz chorób wewnętrznych. Interesuje się muzyką poważną, narciarstwem (przez wiele lat był lekarzem kadry narodowej biegaczy i biegaczek Polskiego Związku Narciarskiego), turystyką oraz rodzinnym Lwowem. W 2003 r. opracował i wydał dzienniki swojego dziadka Maurycego z lat 1941 - 1942 (Zapiski z tamtego świata. Założyciel i Prezes Honorowy Fundacji Instytutu Allerhanda. Autor książki "Żydzi Lwowa - opowieść" wyd. Instytut Allerhanda.

Od 1962 r. żonaty z Aliną Towarnicką-Allerhand.

Zmarł 3 kwietnia 2018 w Zakopanem.

Michał Bobrzyński, LL.M

Michał Bobrzyński jest jednym z fundatorów oraz członkiem Rady Głównej Instytutu Allerhanda.

Michał ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (mgr prawa, 2005) oraz Harvard Law School (LL.M., 2009). Michał studiował również prawo na Uniwersytecie Ruprechta-Karola w Heidelbergu (2003-2004 oraz 2005-2008), na którym obecnie finalizuje rozprawę doktorską z zakresu ochrony inwestora w europejskim prawie rynku kapitałowego. Jest adwokatem w amerykańskim stanie Nowy Jork.

Michał pełni funkcję Sekretarza Redakcji Czasopisma Kwartalnego Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynków Kapitałowych (HUK) oraz jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Centrum C-Law.org. Jest współpracownikiem naukowym Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także wykładowcą w ramach niemieckojęzycznego programu LL.M. na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Szkole Prawa Polskiego w Tarnopolu na Ukrainie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim koordynuje także Szkołę Prawa Amerykańskiego. Michał jest autorem lub współautorem opracowań i książek z zakresu prawa spółek oraz prawa upadłościowego, wydanych zarówno w Polsce jak i Niemczech.

Doświadczenie zawodowe zdobył w krakowskiej Kancelarii SPCG (2002-2004 oraz od 2010), w Klinice Prawa UJ (2004-2005) oraz w Departamencie Prawnym Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem (2005-2008).

Michał włada biegle językami angielskim oraz niemieckim. Interesuje się historią Europy oraz historią kina. Uwielbia podróże oraz żeglarstwo.

Prof. dr hab. Grzegorz Domański †

Profesor prawa, był ekspertem w dziedzinie prawa papierów wartościowych, prywatyzacji, prawa handlowego i prawa cywilnego, a także krajowego i międzynarodowego arbitrażu.

  • profesor na Wydziale Zarządzania UW, kierownik Zakładu Prawa Handlowego, wykładowca prawa spółek i prawa papierów wartościowych; 
  • w latach 90-tych doradca wielu agend rządu polskiego w dziedzinie prawodawstwa gospodarczego m.in. współautor projektów ustaw o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, spółkach z udziałem kapitału zagranicznego, obrocie papierami wartościowymi, narodowych funduszach inwestycyjnych; 
  • były Prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; honorowy członek Giełdy; współtwórca regulaminu giełdowego obrotu papierami wartościowymi; 
  • były arbiter Sądu Arbitrażowego przy Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, były przewodniczący tego Sądu; 
  • arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, członek Rady Arbitrażowej tego Sądu, arbiter i pełnomocnik w wielu zagranicznych procesach arbitrażowych; 
  • autor komentarzy do ustaw o spółkach z udziałem kapitału zagranicznego, narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi; 
  • były przewodniczący Komitetu Dobrych Praktyk Forum Corporate Governance; 
  • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz International Bar Association.
 

Prof. VMU dr hab. Arkadiusz Radwan

Doktor habilitowany nauk prawnych (UJ), magister legum – LL.M. (Jena), prezes Instytutu Allerhanda, dyrektor Centrum     C-Law.org, adwokat, członek Izby Krakowskiej, of counsel w Kubas Kos Gałkowski. Uprzednio pracownik naukowy m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu w Hamburgu, Uniwersytetu Nowojorskiego (NYU), Uniwersytetu Jagiellońskiego. Staże badawcze na uniwersytetach w Bonn, Kolonii (RIZ), Gandawie (FLI) i Kilonii (EastLaw), a także w Instytucie Maxa Plancka w Monachium (SOC). Dalsze edukacja akademicka i menedżerka m.in. w Berlinie (HSoG), Florencji (EUI) i Kopenhadze (CBS). Wykładowca bądź profesor wizytujący na uniwersytetach w Rzymie (LUISS), Klużu (UBB), St. Pölten (FHH), Kownie (VMU), Chongqing (SWUPL), Tarnopolu (ТНЕУ) i Lwowie (ЛНУІФ). Członek rady doradczej Center for European Company Law (CECL), zrzeszającego uniwersytety w Lejdzie, Utrechcie, Maastricht, Uppsali i Rzymie. Członek rady naukowej czasopisma European Company Law (Kluwer Law International), wcześniej redaktor naczelny Czasopisma Kwartalnego Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (C.H. Beck). W latach 2010-14 i ponownie od 2016 r. ekspert Parlamentu Europejskiego do spraw prawa spółek. W 2013 r. uczestnictwo w pracach nad projektem dyrektywy o europejskiej spółce jednoosobowej (SUP) zrealizowanych dla Komisji Europejskiej. W 2014 r. powołany przez Komisję Europejską do Informal Company Law Expert Group (ICLEG) z mandatem prac nad reformą prawa spółek w UE. W 2014 r. przewodniczący międzynarodowego projektu zrealizowanego dla Delegacji UE w Kijowie, obejmującego ewaluację i kierunki reformy ukraińskiego prawa spółek pod kątem jego europeizacji. W latach 2013-15 członek Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych powołanego przez Ministra Gospodarki we współpracy z Ministrem Sprawiedliwości. Od 2015 r. członek Zespołu do spraw prawa gospodarczego utworzonego przez Ministra Gospodarki (obecnie Rozwoju). W 2016 kierownik zespołu naukowców, którym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył opracowanie założeń reformy polskiej nauki i szkolnictwa wyższego (Ustawa 2.0). Osobiście bądź instytucjonalnie zaangażowany w reformę prawa na Ukrainie i w Mołdawii. Dwukrotnie (w 2013 r. i 2015 r.) uznany przez Dziennik Gazeta Prawna za jednego z 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce.

Dr Radwan był pomysłodawcą Instytutu Allerhanda i jednym z jego fundatorów, pełni też funkcję Prezesa Zarządu Instytutu. W tej roli kieruje pracą naukową Instytutu, inicjuje nowe przedsięwzięcia badawcze oraz dba o to, aby dobre pomysły pracowników i sympatyków Instytutu mogły być wcielane w życie. Na biurku ma zazwyczaj dużo książek i papierów w kontrolowanym nieładzie. W Instytucie stoi zazwyczaj jego rower.

Więcej na ArkadiuszRadwan.pl

Prof. UW dr hab. Adam Redzik

Adam Redzik (ur. 1977) prawnik i historyk, doktor habilitowany nauk prawnych (UJ), wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat.

Ukończył studia prawnicze i historyczne, a następnie studia doktoranckie uzyskując doktoraty z nauk humanistycznych (KUL) i nauk prawnych (UJ). W latach 2006-2010 był wykładowcą Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, w latach 2007–2013 adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2008 r. pracuje na Wydziale Stosownych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Był Stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007 i 2008) oraz stypendystą Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów (2001–2005). Odbył staże naukowe i prowadził kwerendy na Ukrainie, w Niemczech, na Litwie i w Hiszpanii. Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego „Palestry”.

Opublikował ponad trzysta opracowań naukowych, przede wszystkim z zakresu dziejów prawa, prawa porównawczego, historii nauki oraz regionalistyki, w tym kilka książek, m.in. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1946 (Lublin, TN KUL 2006), Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce (Warszawa 2007, wyd. 2, 2010), Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (Warszawa, C.H.Beck 2009), Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku (Warszawa, Iskry 2011, wspólnie ze S. Milewskim), Historia adwokatury (Warszawa: NRA 2012, wspólnie z T.J. Kotlińskim), Stanisław Starzyński (1853–1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego (Kraków-Warszawa, Wysoki Zamek 2012).

Jest jednym z fundatorów Instytutu Allerhanda, członkiem Rady Głównej oraz Rady Nadzorczej. Kieruje Sekcją Tradycji Prawnej.

 

Dr Wojciech Rogowski

Doktor ekonomii. Ekspert w Instytucie Ekonomicznym NBP, adiunkt w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W badaniach i publikacjach koncentruje się na instytucjonalnych uwarunkowaniach rozwoju gospodarczego, szczególnie na problemach restrukturyzacji gospodarki, jakości prawa, struktur własnościowych i funkcjonowania corporate governance. 

Ekspert w dziedzinie analizy ekonomicznej prawa. Współautor książki „Ocena skutków regulacji – poradnik, doświadczenia, perspektywy” (CH Beck 2007). Członek kolegium redakcyjnego Czasopisma Kwartalnego HUK.

 

Prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński

Wybitny specjalista w zakresie prawa cywilnego, własności intelektualnej, prawa handlowego oraz prawa inwestycji zagranicznych.

Przez wiele lat przed transformacją ustrojową w 1989 roku prof. Sołtysiński łączył z sukcesem działalność akademicką z działalnością doradczą na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych, w tym w sprawach dotyczących handlu Wschód-Zachód, transferu technologii i inwestycji. Prof. Sołtysiński uczestniczy aktywnie w międzynarodowym arbitrażu. Jego nazwisko figuruje na liście sędziów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego przy Austriackiej Izbie Gospodarczej oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. W latach 1991 - 1992 reprezentował rząd polski w rozmowach prowadzących do stowarzyszenia Polski ze Wspólnotą Europejską. Był także członkiem Komisji Ekspertów doradzającej rządowi w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Był dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Visiting Professor na University of Pennsylvania Law School (1975-1991) oraz profesorem College of Europe w Brugii (1991-1995). Od czerwca 1990 roku do maja 1991 roku prof. Sołtysiński był doradcą filadelfijskiej firmy prawniczej Drinker Biddle & Reath.

Jako wieloletni członek Rady Legislacyjnej, prof. Sołtysiński służył radą rządowi w sprawach reformy ustawodawstwa mającej na celu rozwój handlu międzynarodowego i zagranicznych inwestycji. W 1997 roku został członkiem Komisji Kodyfikacyjnej oraz Przewodniczącym jej podkomisji, która opracowała uchwalony przez Sejm w 2000 r. kodeks spółek handlowych. Jest autorem kilkunastu książek i ponad 200 publikacji na temat prawa handlowego, własności intelektualnej, prawa antymonopolowego i prawa cywilnego.