Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Instytut Allerhanda to nawiązanie do najlepszych polskich tradycji prawniczych. W zjednoczonej Europie powinniśmy czerpać jak najwięcej z naszego bogatego dorobku prawniczego. Właśnie dlatego, by lepiej i skuteczniej włączyć się do tworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni prawnej. Jeżeli ten zamysł się powiedzie, to będzie to prawdziwy sukces Instytutu Allerhanda."

prof. Marek Safjan

IA poleca lekturę książki "Themis i Pheme" autorstwa dr. Adama Redzika - Członka Rady Głównej IA

IA poleca lekturę książki "Themis i Pheme" autorstwa dr. Adama Redzika - Członka Rady Głównej IA

Tytułowe Themis i Pheme to greckie boginie sprawiedliwości i wieści-dziennikarstwa. Imię Themis często wykorzystywane w tytułach czasopism prawniczych wielu krajów Europy, np, Francji i Niemiec, było czterokrotnie użyte w polskich czasopismach prawniczych (trzy serie warszawskiej „Themis Polskiej” i krakowska „Themis”).

Książka jest pierwszym opracowaniem historii czasopiśmiennictwa prawniczego w Polsce, pionierskim również w skali europejskiej. Autorzy red. S. Milewski i dr A. Redzik, wychodząc od pradziejów prasy, poprzez omówienie pierwszych czasopism prawniczych na świecie doszli do czasopiśmiennictwa prawniczego polskiego. W dwóch autorskich częściach (także z odrębną bibliografią) przybliżone zostały zarówno wieloletnie inicjatywy wydawnicze, jak i periodyki efemerydy. Całość osadzono na tle dziejów nauki prawa. Dzieło opatrzono skrupulatnymi indeksami osób i czasopism.

We Wprowadzeniu dr A. Redzik przedstawił pradzieje czasopiśmiennictwa prawniczego, sięgając do starożytności, w tym starożytnych Chin, omówił stan badań oraz zakres badawczy pracy.

Cześć I pt. Polskie czasopiśmiennictwo prawnicze od XVIII do początku XX wieku to dzieło red. Stanisława Milewskiego, pioniera badań nad dziejami czasopiśmiennictwa prawniczego w Polsce. Godne podkreślenia jest, że część ta jest rozszerzoną i przerobioną wersją nieukończonej we właściwym czasie z powodu długotrwałej choroby pracy doktorskiej przygotowywanej na Wydziale Dziennikarstwa UW pod kierunkiem prof. dr Aliny Słomkowskiej.

Obszerna część II pt. Polskie czasopiśmiennictwo prawnicze od początku XX wieku do 1939 r. jest autorstwa dr. Adama Redzika, który omówił wszystkie czasopisma o charakterze prawniczym, jakie ukazywały się w na ziemiach polskich w tytułowym zakresie czasu. W epilogu autor ten omówił polskie periodyki prawnicze wydawane w latach 1939-1945 oraz krótko odniósł się do późniejszych dziejów czasopism prawniczych w Polsce, zaś w zakończeniu dokonał podsumowania pracy.

Książka w znacznej części oparta jest na ukazujących się od 1997 roku publikacjach na łamach „Palestry”. Wydana została nakładem wydawnictwa Iskry w eleganckiej twardej oprawie i dostępna jest w wielu księgarniach. Z pewnością stanowić będzie cenny materiał poznawczy dla każdego prawnika, a nade wszystko dla zajmującego się nauką prawa.

Stanisław Milewski, Adam Redzik, Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 r., Warszawa: Iskry 2011, ss. 660, ISBN978-83-244-0158-1 . Cena : 69,90 zł ( w tym 5% VAT).

Autorzy:

Stanisław Milewski
Przez rok studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim po czym przeniósł się następnie na filologię polską. Pracę magisterską, która została opublikowana, pisał u językoznawcy i varsavianisty – prof. dr Bronisława Wieczorkiewicza. W 1954 r. podjął pracę w administracji organizującego się właśnie Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, gdzie zatrudniony był do 1965 r., współpracując w tym czasie z kilkoma czasopismami. Następnie przez ćwierć wieku pracował w „Gazecie Prawniczej” jako sekretarz redakcji i zastępca redaktora naczelnego. Specjalizował się w historii przestępczości i wymiaru sprawiedliwości, pisując też przez wiele lat reportaże i sprawozdania z głośnych procesów sądowych. Autor licznych artykułów w wielu czasopismach, także popularno-naukowych i naukowych (m.in. Obraz więzień w XIX-wiecznych pamiętnikach, Kara wystawienia na widok publiczny i cykl Przygotowanie zawodowe adwokatów od czasów staropolskich do końca XIX wieku). Na łamach „Palestry” opublikował wieloodcinkową Historię czasopiśmiennictwa prawniczego od końca XVIII do początków XX wieku, która stała się podstawą części pierwszej prezentowanej książki. Jest to znacznie rozszerzona wersja pracy doktorskiej pisanej na Wydziale Dziennikarstwa UW pod kierunkiem prof. dr Aliny Słomkowskiej, nieukończonej we właściwym czasie na skutek długotrwałej choroby.

Adam Redzik
Doktor nauk prawnych (UJ), doktor nauk humanistycznych (KUL), redaktor w „Palestrze”, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UKSW oraz na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. Stypendysta Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetu (2001-2005). Dwukrotnie stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007, 2008), współzałożyciel Instytutu Allerhanda. Autor ponad dwustu opracowań naukowych z dziejów prawa, nauki prawa i czasopiśmiennictwa prawniczego a także prawa porównawczego oraz regionalistyki, w tym kilku książek, m.in.: Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1946 (TN KUL 2006), Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (C.H. Beck 2009), Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce (Naczelna Rada Adwokacka 2007, wyd. 2, 2010). Efektem prowadzonych od kilku lat badań nad dziejami czasopiśmiennictwa prawniczego, które są kontynuacją chronologiczną pionierskich prac p. Stanisława Milewskiego, jest obszerna część druga prezentowanej książki, a także jej ogólna redakcja.