Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Nie mnie, lekarzowi oceniać dorobek naukowy mego dziadka. Jestem dumny jako ten, który nosi jego nazwisko, jak i obywatel kraju, w którym jego myśl prawnicza została tak wysoko oceniona -  w tej sentencji mieści się wszystko o mym dziadku. Jestem dumny, że Temida okazała się sprawiedliwa dla jego dorobku naukowego”.

                                                                                                                        dr Leszek Allerhand

Odpowiedzialna partycypacja pracownicza

Instytutu Allerhanda wraz z partnerami z większości państw członkowskich UE, realizuje na zlecenie Komisji Europejskiej projekt „Information and Communication Project: Promoting Employee Financial Participation in EU27".

Celem konferencji jest ukazanie korzyści, jakie przynosi wprowadzanie form partycypacji takich jak akcjonariat pracowniczy, opcje na akcje, pracownicze plany oszczędnościowe i udział w zyskach - zarówno dla prawodawców, jak i dla pracowników. Przedstawiony ma być również pozytywny wpływ włączenia pracowników w realizowanie zasad corporate governance. Podczas konferencji odbędą się praktyczne warsztaty dotyczące funkcjonowania i przygotowywania planów akcjonariatu pracowniczego, kwestii podatkowych związanych z różnymi formami partycypacji oraz tworzenia zasad corporate governance z uwzględnieniem w nich roli pracowników.

Tematyka partycypacji pracowniczej nie jest jeszcze dobrze znana i rozpowszechniona w Polsce. Komisja Europejska nadaje jej natomiast coraz większe znaczenie, a rozszerzeniem form partycypacji – zarówno finansowej, jak i partycypacji w zarządzaniu – zainteresowane jest Ministerstwo Gospodarki. Podczas konferencji dyskutowane będą proponowane przez instytucje europejskie, jak również przez polskiego prawodawcę rozwiązania dotyczące upowszechnienia różnych form partycypacji pracowniczej. Konieczna jest dyskusja dotycząca wsparcia finansowego dla przedsiębiorców wprowadzających formy partycypacji oraz o ulgach finansowych dla pracodawców i pracowników, które nie zostały jeszcze przyjęte w polskim prawie.

Celem konferencji ma być „odtworzenie” polskiego modelu odpowiedzialnego akcjonariatu pracowniczego. Udział w konferencji pozwoli poznać podstawy i niuanse tworzenia planów akcjonariatu pracowniczego (ESOP) – najbardziej rozbudowanej formy partycypacji pracowniczej, będącej finansowanym przez pracodawcę funduszem (trustem). Dyskutowana będzie możliwość i celowość implementowania amerykańskich rozwiązań do polskiego systemu prawnego. Ze względu na priorytet Komisji Europejskiej nadany rozwojowi akcjonariatu pracowniczego, konieczna jest także w Polsce odpowiedź na pytanie czy obowiązujące przepisy prawa są wystarczające dla upowszechnienia własności wśród pracowników, a przede wszystkim czy są korzystne dla przedsiębiorców i pracowników. Potrzebna jest również analiza tego czy akcje powinny być przyznawane wszystkim pracownikom, czy tylko kadrze kierowniczej. Włączenie szerszej grupy pracowników w akcjonariat wymaga edukacji w zakresie poznania przez nich zasad i mechanizmów rynków kapitałowych i odpowiedniej polityki informacyjnej (relacji inwestorskich).

Podczas konferencji dyskutowana będzie również celowość łączenia roli pracownika z rolą osoby uczestniczącej w spółce – zarówno płynące z tego korzyści jak i zagrożenia w sytuacjach, w których akcjonariat nie jest korzystną formą ani dla pracowników ani dla przedsiębiorców.

W czasie konferencji przedstawione zostaną argumenty za i przeciw wprowadzaniu przedstawicieli pracowników do rad nadzorczych oraz porównanie dwóch modeli konsultowania pracowników – poprzez tworzenie rad pracowniczych oraz poprzez udział reprezentacji pracowników w radach nadzorczych.

Partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem wymaga również narzędzi zapewniających skuteczny przepływ informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (whistleblowing).

W ramach dotychczasowej dyskusji o partycypacji pracowników podnoszone były argumenty z teorii sprawiedliwości, teorii własności (konieczność upowszechnienia własności) jak i z nauki społecznej Kościoła Katolickiego (prymat pracy nad własnością). Instytut Allerhanda zaprasza natomiast do dyskusji o czysto prawnych i ekonomicznych aspektach partycypacji pracowników, która – pozbawiona założeń ideologicznych – może dalece przysłużyć się przedsiębiorcom i ich pracownikom.

Podsumowanie wyników badań prowadzonych w całej UE nastąpi podczas konferencji organizowanej przez Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny w Brukseli w dniach od 17 do 19 października 2011 r. pod nazwą „Tydzień partycypacji finansowej pracowników”.