Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Nie mnie, lekarzowi oceniać dorobek naukowy mego dziadka. Jestem dumny jako ten, który nosi jego nazwisko, jak i obywatel kraju, w którym jego myśl prawnicza została tak wysoko oceniona -  w tej sentencji mieści się wszystko o mym dziadku. Jestem dumny, że Temida okazała się sprawiedliwa dla jego dorobku naukowego”.

                                                                                                                        dr Leszek Allerhand

Strażnica Konstytucyjna (program IA) w walce o powszechną możliwość weryfikacji prawdziwości treści agitacyjnych podczas kampanii referendalnych

26 sierpnia 2014

Na gruncie obecnych przepisów ustawy o referendum lokalnym (art. 35 RefLokU), istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem do sądu okręgowego o sprostowanie nieprawdziwych danych i informacji, podawanych w czasie kampanii referendalnej (tzw. tryb 24 h). Zgodnie z art. 35 RefLokU, do złożenia takiego wniosku trzeba posiadać przymiot „zainteresowanego” danym rozstrzygnięciem. Sformułowanie to jest jednak na tyle niejasne, że jedyną możliwą interpretacją przepisu jest skorzystanie z definicji „zainteresowanego”, zawartej w przepisach kodeksu postępowania cywilnego (art. 510 par. 1 KPC).

Tym samym przepis art. 35 RefLokU, który powinien być powszechnym instrumentem zwalczania form propagandy i agitacji opartych o nieprawdziwe treści, zważając na krąg uprawnionych - de facto przyznał taką możliwość wyłącznie organom jednostek samorządowych, które przeważnie są inicjatorami referendów lokalnych.

Taką linię interpretacyjną potwierdziły ostatnie wyroki sądu okręgowego a następnie apelacyjnego w Krakowie, odmawiając legitymacji procesowej Tomaszowi Leśniakowi, który dążył w ten sposób do usunięcia nieprawdziwych informacji podawanych podczas kampanii referendalnej w sprawie organizacji Igrzysk Olimpijskich, zgodnie z którymi „Igrzyska (są) metodą na smog”.

Instytut Allerhanda złożył do Trybunału skargę konstytucyjną, wnosząc o ukształtowanie takiej definicji zainteresowanego, która nie naruszałaby konstytucyjnie zagwarantowanych praw obywatelskich.

Treść skargi dostępna jest na stronie Strażnicy Konstytucyjnej