Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Okres powojenny nie sprzyjał docenieniu polskiej myśli prawniczej międzywojnia i dzieła kodyfikacji prawa, jakie wówczas nastąpiło. (...) Jednym z najwybitniejszych jurystów-kodyfikatorów był Maurycy Allerhand, profesor najsilniejszego ówczesnego polskiego naukowego ośrodka prawniczego, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. (...) Jest bez wątpienia bardzo dobrym patronem dla instytutu zaawansowanych studiów prawnych”.

dr Adam Redzik

Strażnica Konstytucyjna (program IA) w walce o powszechną możliwość weryfikacji prawdziwości treści agitacyjnych podczas kampanii referendalnych

26 sierpnia 2014

Na gruncie obecnych przepisów ustawy o referendum lokalnym (art. 35 RefLokU), istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem do sądu okręgowego o sprostowanie nieprawdziwych danych i informacji, podawanych w czasie kampanii referendalnej (tzw. tryb 24 h). Zgodnie z art. 35 RefLokU, do złożenia takiego wniosku trzeba posiadać przymiot „zainteresowanego” danym rozstrzygnięciem. Sformułowanie to jest jednak na tyle niejasne, że jedyną możliwą interpretacją przepisu jest skorzystanie z definicji „zainteresowanego”, zawartej w przepisach kodeksu postępowania cywilnego (art. 510 par. 1 KPC).

Tym samym przepis art. 35 RefLokU, który powinien być powszechnym instrumentem zwalczania form propagandy i agitacji opartych o nieprawdziwe treści, zważając na krąg uprawnionych - de facto przyznał taką możliwość wyłącznie organom jednostek samorządowych, które przeważnie są inicjatorami referendów lokalnych.

Taką linię interpretacyjną potwierdziły ostatnie wyroki sądu okręgowego a następnie apelacyjnego w Krakowie, odmawiając legitymacji procesowej Tomaszowi Leśniakowi, który dążył w ten sposób do usunięcia nieprawdziwych informacji podawanych podczas kampanii referendalnej w sprawie organizacji Igrzysk Olimpijskich, zgodnie z którymi „Igrzyska (są) metodą na smog”.

Instytut Allerhanda złożył do Trybunału skargę konstytucyjną, wnosząc o ukształtowanie takiej definicji zainteresowanego, która nie naruszałaby konstytucyjnie zagwarantowanych praw obywatelskich.

Treść skargi dostępna jest na stronie Strażnicy Konstytucyjnej