Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Okres powojenny nie sprzyjał docenieniu polskiej myśli prawniczej międzywojnia i dzieła kodyfikacji prawa, jakie wówczas nastąpiło. (...) Jednym z najwybitniejszych jurystów-kodyfikatorów był Maurycy Allerhand, profesor najsilniejszego ówczesnego polskiego naukowego ośrodka prawniczego, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. (...) Jest bez wątpienia bardzo dobrym patronem dla instytutu zaawansowanych studiów prawnych”.

dr Adam Redzik

Instytut Allerhanda złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego

22 sierpnia 2014

Komunikat prasowy w związku ze złożeniem skargi konstytucyjnej dot. niekonstytucyjności art. 35 ustawy o referendum lokalnym, w zakresie sposobu uregulowania legitymacji do wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie nieprawdziwych danych i informacji w ramach kampanii referendalnej (tzw. tryb 24 h).

Instytut Allerhanda, w ramach prowadzonego przez siebie programu Strażnica Konstytucyjna, przygotował i złożył do Trybunału Konstytucyjnego skargę konstytucyjną, zmierzającą do zbadania przez Trybunał konstytucyjności art. 35 ustawy o referendum lokalnym, w zakresie sposobu uregulowania legitymacji do wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie nieprawdziwych danych i informacji w ramach kampanii referendalnej (tzw. tryb 24 h). Skarga została złożona po wyczerpaniu drogi prawnej, tj. po prawomocnym zakończeniu postępowania przed Sądem Okręgowym w Krakowie i Sądem Apelacyjnym w Krakowie, prowadzonego przez Instytut Allerhanda  w przedmiocie sporu o rzetelność kampanii referendalnej (prawdziwość hasła „bo igrzyska to metoda na smog”). Wnioskodawcą w postępowaniu instancyjnym był Tomasz Leśniak reprezentowany pro bono przez adw. Arkadiusza Radwana. Sądy obu instancji odmówiły wnioskodawcy legitymacji do wystąpienia z wnioskiem w trybie referendalnym (24 h). Wniesiona w dniu dzisiejszym skarga konstytucyjna kwestionuje zgodność z Konstytucją regulacji ustawy o referendum lokalnym w zakresie ujęcia kręgu podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem w trybie 24h. Skarga zarzuca naruszenie przez art. 35 ustawy o referendum lokalnym w zw. z art. 510 § 1 KPC następujących praw i zasad konstytucyjnych (i) naruszenie prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji); (ii) naruszenie prawa wyborczego – prawa do udziału w rzetelnie przeprowadzonym referendum lokalnym (art. 2 i art. 4 w zw. z art. 62 ust. 1 i art. 170 Konstytucji); (iii) naruszenie zasady równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji); (iv) naruszenie zasady dostatecznej określoności prawa (art. 2 Konstytucji).

Skargę w imieniu Tomasza Leśniaka wniósł adw. Arkadiusz Radwan. W przygotowaniu skargi uczestniczył również zespół prawników z Instytutu Allerhanda (program Strażnica Konstytucyjna) w składzie Mariusz Purgał, Tomasz Regucki i Weronika Tokaj, przy wsparciu Piotra Morawskiego i Julii Styrylskiej.

Strażnica Konstytucyjna to program Instytutu Allerhanda ufundowany dla krzewienia konstytucjonalizmu. Strażnica Konstytucyjna obejmuje aktywność naukową, którą łączy z monitoringiem przestrzegania standardów konstytucyjnych przez władzę publiczną oraz z aktywizmem pro bono realizowanym przy wykorzystaniu dostępnych środków interwencji prawnej, takich jak skargi konstytucyjne, listy przyjaciół sądu (amicus curiae), wnioski do konstytucyjnych organów państwa stojących na straży konstytucji oraz strzegących wolności i praw człowieka i obywatela, a także poprzez pozaprawne sposoby odziaływania, takie jak listy otwarte, stanowiska publiczne i współpraca z mediami. Program Strażnica Konstytucyjna stanowi fragment aktywności Instytutu Allerhanda realizowany pod szyldem „Allerhand Advocacy - prawo w interesie publicznym”.