Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Instytut Allerhanda to nawiązanie do najlepszych polskich tradycji prawniczych. W zjednoczonej Europie powinniśmy czerpać jak najwięcej z naszego bogatego dorobku prawniczego. Właśnie dlatego, by lepiej i skuteczniej włączyć się do tworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni prawnej. Jeżeli ten zamysł się powiedzie, to będzie to prawdziwy sukces Instytutu Allerhanda."

prof. Marek Safjan

Allerhand Lecture Series: dr Marcin Gorazda oraz prof. Adam Nita

„Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej. Problemy i postulaty.”

 

Naszymi Gośćmi byli: dr Marcin Gorazda, adwokat i wspólnik zarządzający w kancelarii „Gorazda, Świstuń, Wątroba i Wspólnicy, adwokaci i radcowie prawni” oraz prof. Adam Nita, doktor habilitowany nauk prawnych, członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego.

 

Dr Gorazda omówił prawno-podatkową sytuację komplementariusza i akcjonariusza (w tym rezydenta zagranicznego jako komplementariusza i akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej), zagadnienie rezydencji podatkowej spółki komandytowo-akcyjnej oraz porówna polską konstrukcję do spółek z innych krajów EU, do których zastosowanie ma parent subsidiary directive jak również przedstawi możliwe kierunki zmian kodeksu spółek handlowych i ustawy o podatku od osób prawnych. Następnie prof. Nita skomentował główne zagadnienia wykładu oraz przedstawi uczestnikom pytania i zagadnienia stanowiące przyczynek do dyskusji, którą będzie moderował.

Spotkanie odbyło się 8 marca 2012 r. o godzinie 18:30 w siedzibie Instytutu Allerhanda przy Placu Sikorskiego 2/7.

 

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje o zaproszonych Gościach, plan wystąpienia oraz dodatkowe materiały dla zainteresowanych osób.

Dr Marcin Gorazda Adwokat i wspólnik zarządzający w kancelarii „Gorazda, Świstuń, Wątroba i Wspólnicy, adwokaci i radcowie prawni” z siedzibą w Krakowie. Zawodowo zajmuje się prawem podatkowym, gospodarczym i autorskim (w obszarze IT). Prowadził wiele projektów restrukturyzacyjnych, w tym także związanych z rynkiem publicznym. Członek władz nadzorczych licznych podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych, w tym wielu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1995 r. absolwent wydziału prawa UJ. W latach 1995-1997 odbył aplikację sędziowską w okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie zakończoną egzaminem sędziowskim. W 2001 r. zdał egzamin adwokacki. Pozazawodowo zajmuje się filozofią, w tym w szczególności filozofią i metodologią nauk społecznych (ekonomii i prawa).

Prof. Adam Nita doktor habilitowany nauk prawnych (specjalność – prawo finansowe), pracownik Zakładu Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP). Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia prawnicze odbywał w latach 1992 – 94). Po dwuletniej aplikacji, w roku 1994 zdał egzamin sędziowski, a w roku 1995 uzupełniający egzamin radcowski. Jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1998 na podstawie rozprawy na temat: „Czynniki kształtujące treść stosunku prawnopodatkowego”. Została ona przygotowana dzięki stypendium Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego, które umożliwiło pobyt i studia na Uniwersytecie Friedricha Alexandra w Erlangen. W roku 2008, po przedstawieniu rozprawy habilitacyjnej na temat: „Czynnik czasu w prawie podatkowym. Studium z dziedziny zobowiązań podatkowych”, na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.

Plan wystąpienia

Materiały dodatkowe