Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Okres powojenny nie sprzyjał docenieniu polskiej myśli prawniczej międzywojnia i dzieła kodyfikacji prawa, jakie wówczas nastąpiło. (...) Jednym z najwybitniejszych jurystów-kodyfikatorów był Maurycy Allerhand, profesor najsilniejszego ówczesnego polskiego naukowego ośrodka prawniczego, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. (...) Jest bez wątpienia bardzo dobrym patronem dla instytutu zaawansowanych studiów prawnych”.

dr Adam Redzik

Allerhand Lecture Series: dr Marcin Gorazda oraz prof. Adam Nita

„Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej. Problemy i postulaty.”

 

Naszymi Gośćmi byli: dr Marcin Gorazda, adwokat i wspólnik zarządzający w kancelarii „Gorazda, Świstuń, Wątroba i Wspólnicy, adwokaci i radcowie prawni” oraz prof. Adam Nita, doktor habilitowany nauk prawnych, członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego.

 

Dr Gorazda omówił prawno-podatkową sytuację komplementariusza i akcjonariusza (w tym rezydenta zagranicznego jako komplementariusza i akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej), zagadnienie rezydencji podatkowej spółki komandytowo-akcyjnej oraz porówna polską konstrukcję do spółek z innych krajów EU, do których zastosowanie ma parent subsidiary directive jak również przedstawi możliwe kierunki zmian kodeksu spółek handlowych i ustawy o podatku od osób prawnych. Następnie prof. Nita skomentował główne zagadnienia wykładu oraz przedstawi uczestnikom pytania i zagadnienia stanowiące przyczynek do dyskusji, którą będzie moderował.

Spotkanie odbyło się 8 marca 2012 r. o godzinie 18:30 w siedzibie Instytutu Allerhanda przy Placu Sikorskiego 2/7.

 

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje o zaproszonych Gościach, plan wystąpienia oraz dodatkowe materiały dla zainteresowanych osób.

Dr Marcin Gorazda Adwokat i wspólnik zarządzający w kancelarii „Gorazda, Świstuń, Wątroba i Wspólnicy, adwokaci i radcowie prawni” z siedzibą w Krakowie. Zawodowo zajmuje się prawem podatkowym, gospodarczym i autorskim (w obszarze IT). Prowadził wiele projektów restrukturyzacyjnych, w tym także związanych z rynkiem publicznym. Członek władz nadzorczych licznych podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych, w tym wielu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1995 r. absolwent wydziału prawa UJ. W latach 1995-1997 odbył aplikację sędziowską w okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie zakończoną egzaminem sędziowskim. W 2001 r. zdał egzamin adwokacki. Pozazawodowo zajmuje się filozofią, w tym w szczególności filozofią i metodologią nauk społecznych (ekonomii i prawa).

Prof. Adam Nita doktor habilitowany nauk prawnych (specjalność – prawo finansowe), pracownik Zakładu Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP). Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia prawnicze odbywał w latach 1992 – 94). Po dwuletniej aplikacji, w roku 1994 zdał egzamin sędziowski, a w roku 1995 uzupełniający egzamin radcowski. Jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1998 na podstawie rozprawy na temat: „Czynniki kształtujące treść stosunku prawnopodatkowego”. Została ona przygotowana dzięki stypendium Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego, które umożliwiło pobyt i studia na Uniwersytecie Friedricha Alexandra w Erlangen. W roku 2008, po przedstawieniu rozprawy habilitacyjnej na temat: „Czynnik czasu w prawie podatkowym. Studium z dziedziny zobowiązań podatkowych”, na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.

Plan wystąpienia

Materiały dodatkowe