Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Nie mnie, lekarzowi oceniać dorobek naukowy mego dziadka. Jestem dumny jako ten, który nosi jego nazwisko, jak i obywatel kraju, w którym jego myśl prawnicza została tak wysoko oceniona -  w tej sentencji mieści się wszystko o mym dziadku. Jestem dumny, że Temida okazała się sprawiedliwa dla jego dorobku naukowego”.

                                                                                                                        dr Leszek Allerhand

Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego

3 grudnia 2019 r.

Monografia „Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego” autorstwa dr Agnieszki Sztoldman, adwokat, członkini Sekcji Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda, jest pierwszą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej publikacją kompleksowo omawiającą problematykę wyjątku Bolara w prawie patentowym.

Opracowanie zawiera rozbudowaną analizę warunków przedmiotowych i podmiotowych ograniczenia ustawowego wyłączności patentowej pozwalającego na korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu. Ich wykładnia stwarza trudności wytwórcom substancji czynnych oraz producentom gotowych form produktów leczniczych.

W wyroku z 23.10.2013 r. Sąd Najwyższy ograniczył ustawowe zezwolenie do prowadzenia samodzielnego badań i prób w celu rejestracji generycznego leku na swoją rzecz. Z tego powodu monografia autorstwa dr Agnieszki Sztoldman wypełnia istotną lukę na polskim rynku, przyczyniając się do rozwiązania licznych problemów interpretacyjnych powstających w toku stosowania przepisów w zakresie wyjątku Bolara. Na jej praktyczne znaczenie wpływa również fakt, że obecnie obserwuje się rosnącą liczbę sporów o naruszenie patentu na rynku farmaceutycznym w Polsce.

Monografia uwzględnia aktualne polskie i zagraniczne orzecznictwo, a także odnosi się do propozycji zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej. Przedstawia też pożądane kierunki wykładni orzeczniczej sądów unijnych i krajowych, jak również ewentualnych zmian legislacyjnych.

Monografia została opracowana na podstawie rozprawy doktorskiej dr Agnieszki Sztoldman obronionej w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Krystyny Szczepanowskiej-Kozłowskiej. Jej recenzentami byli prof. dr hab. Ewa Nowińska i prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Sołtysiński. Praca doktorska otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą rozprawę doktorską w 15 konkursie naukowym organizowanym przez Urząd Patentowy RP.

Monografia została opublikowana przez Wydawnictwo Wolters Kluwer.