Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Okres powojenny nie sprzyjał docenieniu polskiej myśli prawniczej międzywojnia i dzieła kodyfikacji prawa, jakie wówczas nastąpiło. (...) Jednym z najwybitniejszych jurystów-kodyfikatorów był Maurycy Allerhand, profesor najsilniejszego ówczesnego polskiego naukowego ośrodka prawniczego, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. (...) Jest bez wątpienia bardzo dobrym patronem dla instytutu zaawansowanych studiów prawnych”.

dr Adam Redzik

Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego

3 grudnia 2019 r.

Monografia „Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego” autorstwa dr Agnieszki Sztoldman, adwokat, członkini Sekcji Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda, jest pierwszą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej publikacją kompleksowo omawiającą problematykę wyjątku Bolara w prawie patentowym.

Opracowanie zawiera rozbudowaną analizę warunków przedmiotowych i podmiotowych ograniczenia ustawowego wyłączności patentowej pozwalającego na korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu. Ich wykładnia stwarza trudności wytwórcom substancji czynnych oraz producentom gotowych form produktów leczniczych.

W wyroku z 23.10.2013 r. Sąd Najwyższy ograniczył ustawowe zezwolenie do prowadzenia samodzielnego badań i prób w celu rejestracji generycznego leku na swoją rzecz. Z tego powodu monografia autorstwa dr Agnieszki Sztoldman wypełnia istotną lukę na polskim rynku, przyczyniając się do rozwiązania licznych problemów interpretacyjnych powstających w toku stosowania przepisów w zakresie wyjątku Bolara. Na jej praktyczne znaczenie wpływa również fakt, że obecnie obserwuje się rosnącą liczbę sporów o naruszenie patentu na rynku farmaceutycznym w Polsce.

Monografia uwzględnia aktualne polskie i zagraniczne orzecznictwo, a także odnosi się do propozycji zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej. Przedstawia też pożądane kierunki wykładni orzeczniczej sądów unijnych i krajowych, jak również ewentualnych zmian legislacyjnych.

Monografia została opracowana na podstawie rozprawy doktorskiej dr Agnieszki Sztoldman obronionej w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Krystyny Szczepanowskiej-Kozłowskiej. Jej recenzentami byli prof. dr hab. Ewa Nowińska i prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Sołtysiński. Praca doktorska otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą rozprawę doktorską w 15 konkursie naukowym organizowanym przez Urząd Patentowy RP.

Monografia została opublikowana przez Wydawnictwo Wolters Kluwer.