Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Okres powojenny nie sprzyjał docenieniu polskiej myśli prawniczej międzywojnia i dzieła kodyfikacji prawa, jakie wówczas nastąpiło. (...) Jednym z najwybitniejszych jurystów-kodyfikatorów był Maurycy Allerhand, profesor najsilniejszego ówczesnego polskiego naukowego ośrodka prawniczego, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. (...) Jest bez wątpienia bardzo dobrym patronem dla instytutu zaawansowanych studiów prawnych”.

dr Adam Redzik

Zawód rzecznika patentowego w latach 1918-1949 w omówieniu dr Marcina Ożoga

20 listopada 2018

Oficyna Allerhanda prezentuje najnowszą publikację dr Marcina Ożoga, pracownika naukowego Instytutu pt. "Zawód rzecznika patentowego w Polsce w latach 1918-1949 na tle rozwoju ówczesnego prawa własności przemysłowej". 

Książka jest gruntowną analizą procesu powstania i przemian zawodu rzecznika patentowego na tle historycznym i porównawczym (prawo rosyjskie/radzieckie, niemieckie i austriackie) w Polsce lat 1918-1949. Publikacja przedstawia proces kształtowana się w tym okresie głównych założeń prawa własności przemysłowej oraz samego Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Tłumaczy początki polskiego prawa własności intelektualnej i zawodu rzecznika patentowego powołując nie publikowane wcześniej dokumenty archiwalne i nieznane szerzej materiały prasowe.

Wcześniejsza praca na temat historii rzecznictwa patentowego w Polsce (Słomski, 1997), bazowała na bardzo skromnym materiale źródłowym, istniało też podejrzenie (ostatecznie potwierdzone), że nie jest wolna od błędów. Od czasu jej opublikowania dostępność materiałów archiwalnych z uwagi na informatyzację znacznie się polepszyła. Dało się też zauważyć, że praca ta cytowana jest we współczesnym piśmiennictwie jako materiał źródłowy również w zagajeniach historii polskiego przedwojennego prawa własności przemysłowej, co potwierdzało brak opracowań także i w tej dziedzinie.

Książka dr M. Ożóga (Instytut Allerhanda) daje najpełniejszy na chwilę obecną w polskim piśmiennictwie obraz tytułowego zagadnienia. Ujawnia napięcia jakie towarzyszyły kształtowaniu się polskiego prawa własności przemysłowej w tym najwcześniejszym okresie. Mamy nadzieję, że publikacja ta będzie traktowana jako punkt odniesienia dla kształtowania obecnej polskiej polityki wewnętrznej i międzynarodowej w dziedzinie ochrony własności przemysłowej. Na uznanie wzbudza fakt, że publikacja bazuje na bardzo obszernej bazie bibliograficznej i nie publikowanych wcześniej materiałach archiwalnych.


Zapraszamy do lektury! 

 

O Autorze: 

specjalistom w zakresie prawa własności przemysłowej dr Marcina Ożoga nie trzeba przedstawiać szerzej, gdyż jest on doświadczonym rzecznikiem patentowym, adwokatem, dr nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński) absolwentem prawa (Uniwersytet Jagielloński), oraz LL.M. in International and Comparative Law (Vrije Universiteit Brussels). Pracownik naukowy Instytutu Allerhanda, autor i współautor szeregu prac z zakresu prawa farmaceutycznego, prawa reklamy oraz prawa własności przemysłowej w tym monografii Reklama, promocja i informowanie o sponsorowaniu napojów alkoholowych (C.H.Beck, 2011) i System handlu produktem leczniczym i produktami pokrewnymi. Problematyka prawna (Lexis Nexis Polska, 2010).