Informacja o plikach cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Instytut Allerhanda z siedzibą w Krakowie.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zawód rzecznika patentowego w Polsce w latach 1918-1949 na tle rozwoju ówczesnego prawa własności przemysłowej

 

Książka autorstwa dr Marcina Ożoga pt. "Zawód rzecznika patentowego w Polsce w latach 1918-1949 na tle rozwoju ówczesnego prawa własności przemysłowej" jest gruntowną analizą procesu powstania i przemian zawodu rzecznika patentowego na tle historycznym i porównawczym (prawo rosyjskie/radzieckie, niemieckie i austriackie) w Polsce lat 1918-1949. Publikacja przedstawia proces kształtowana się w tym okresie głównych założeń prawa własności przemysłowej oraz samego Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Tłumaczy początki polskiego prawa własności intelektualnej i zawodu rzecznika patentowego powołując nie publikowane wcześniej dokumenty archiwalne i nieznane szerzej materiały prasowe.

Wcześniejsza praca na temat historii rzecznictwa patentowego w Polsce (Słomski, 1997), bazowała na bardzo skromnym materiale źródłowym, istniało też podejrzenie (ostatecznie potwierdzone), że nie jest wolna od błędów. Od czasu jej opublikowania dostępność materiałów archiwalnych z uwagi na informatyzację znacznie się polepszyła. Dało się też zauważyć, że praca ta cytowana jest we współczesnym piśmiennictwie jako materiał źródłowy również w zagajeniach historii polskiego przedwojennego prawa własności przemysłowej, co potwierdzało brak opracowań także i w tej dziedzinie.

 Książka dr M. Ożóga (Instytut Allerhanda) daje najpełniejszy na chwilę obecną w polskim piśmiennictwie obraz tytułowego zagadnienia. Ujawnia napięcia jakie towarzyszyły kształtowaniu się polskiego prawa własności przemysłowej w tym najwcześniejszym okresie. Mamy nadzieję, że publikacja ta będzie traktowana jako punkt odniesienia dla kształtowania obecnej polskiej polityki wewnętrznej i międzynarodowej w dziedzinie ochrony własności przemysłowej. Na uznanie wzbudza fakt, że publikacja bazuje na bardzo obszernej bazie bibliograficznej i nie publikowanych wcześniej materiałach archiwalnych.

 

 

O Autorze: 

specjalistom w zakresie prawa własności przemysłowej dr Marcina Ożoga nie trzeba przedstawiać szerzej, gdyż jest on doświadczonym rzecznikiem patentowym, adwokatem, dr nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński) absolwentem prawa (Uniwersytet Jagielloński), oraz LL.M. in International and Comparative Law (Vrije Universiteit Brussels). Pracownik naukowy Instytutu Allerhanda, autor i współautor szeregu prac z zakresu prawa farmaceutycznego, prawa reklamy oraz prawa własności przemysłowej w tym monografii Reklama, promocja i informowanie o sponsorowaniu napojów alkoholowych (C.H.Beck, 2011) i System handlu produktem leczniczym i produktami pokrewnymi. Problematyka prawna (Lexis Nexis Polska, 2010).

 

Upadłość deweloperska.Komentarz do wybranych przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Nakładem wydawnictwa DIFIN ukazał się Komentarz do wybranych przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Autorzy Komentarza są członkami Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda.

Poniżej Słowo wstępne do Komentarza:


Ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. nr 232, póz. 1377) ustawodawca wzbogacił w prawie upadłościowym i naprawczym (ustawa z 28 lutego 2003 r., tekst jednolity Dz.U. nr 175 z 2009 r., póz. 1361) katalog postępowań odrębnych o przepisy postępowania upadłościowego wobec deweloperów (art. 4251 - art. 4252 p.u.n.). Celem postępowań odrębnych jest dokonanie modyfikacji ogólnych zasad przeprowadzenia postępowania upadłościowego w sytuacji, gdy pewne doniosłe kwestie o charakterze społecznym uzasadniają zastosowanie specyficznych warunków. Zamiarem więc ustawodawcy było usunięcie ważnej luki w polskim porządku prawnym, wskazanej w postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 sierpnia 2010 r. (sygn. akt S3/10), a wynikającej z braku należytej ochrony nabywców lokali mieszkalnych w razie niewypłacalności dewelopera. Szczególne potraktowanie problematyki upadłości deweloperów było ze wszech miar słuszne i pożądane, ponieważ Polska była jedynym z nielicznych krajów w Unii Europejskiej, w których nie istniały regulacje chroniące nabywców lokali mieszkalnych od deweloperów. Jednak uchwalone przepisy o upadłości deweloperów są dyskusyjne i nasuwają wiele poważnych wątpliwości interpretacyjnych. Zwracając uwagę tylko na niektóre kwestie dotychczas objęte krytyką, w pierwszej kolejności trzeba zaznaczyć nieprecyzyjną redakcję przepisów intertemporalnych w zakresie upadłości deweloperskiej. Dalej, ustawodawca poprzez uprzywilejowanie „nabywców", a więc tylko jednej grupy wierzycieli, podważył zasadnicze cele prawa upadłościowego i naprawczego, co dodatkowo może być oceniane jako sprzeczne z Konstytucją, ponieważ bez wystarczającego uzasadnienia wprowadzono dyferencjację podmiotową i przedmiotową ochrony wierzycieli upadłego, czego skutkiem jest ograniczenie praw majątkowych pozostałych wierzycieli, w tym zabezpieczonych rzeczowo na majątku upadłego. Autorzy ustawy nie zadbali o właściwe powiązanie odrębnych przepisów z fundamentalnymi zasadami zawartymi w przepisach prawa upadłościowego i naprawczego, w szczególności poprzez wyraźne odniesienie się do charakterystycznych skutków dla upadłości układowej i likwidacyjnej, czy też zapewnienia czytelnych reguł kolizyjnych pomiędzy osobnymi masami upadłości. Brak jest też ustalenia relacji pomiędzy wprowadzonym nowym organem postępowania upadłościowego, jakim jest zgromadzenie nabywców, a zgromadzeniem wierzycieli i radą wierzycieli. W ustawie w żaden sposób nie odniesiono się również do postępowań naprawczych, które w skutkach są identyczne z procesem upadłościowym z możliwością zawarcia układu.

Okazuje się, że ustawa uchwalana we wrześniu 2011 roku, czyli w gorącym okresie przedwyborczym, nie została skonsultowana ze środowiskiem praktyków upadłościowych. Brak odpowiednich konsultacji i widoczny pośpiech przy jej uchwalaniu doprowadził do sytuacji, w której wprowadzone przez ustawodawcę do przepisów prawa upadłościowego i naprawczego rozwiązania mogą jedynie pozornie poprawić sytuację nabywców lokali, a ich zastosowanie w niektórych przypadkach może przynieść odwrotne skutki od zamierzonych. Poza tym niespójność odrębnych przepisów z samym prawem upadłościowym i naprawczym nie wpłynie pozytywnie na ujednolicenie praktyki sądowej, co na pewno nie zapewni właściwego bezpieczeństwa orzekania.

Niniejszy komentarz stanowi więc próbę wyjaśnienia nasuwających się wątpliwości oraz przedstawienia propozycji rozwiązania problemów praktycznych pozwalających na przeprowadzenie tego typu postępowań upadłościowych. Siłą rzeczy w ramach wniosków de legę ferenda wskazane są również kierunki zmian, jakie ustawodawca powinien w najbliższym czasie zastosować. Autorzy komentarza mają świadomość, że tak niedopracowana ustawa rodzi oczywiste trudności w komentowaniu jej, a ponadto może się okazać, że praktyka stosowana w poszczególnych sądach odmiennie zweryfikuje niektóre wypowiedzi komentatorów. Nie mniej, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie praktyczne i teoretyczne poszczególnych komentatorów, należy dojść do wniosku, że przy odwołaniu się do celu ustawy i zespołu naczelnych zasad dominujących w procesie upadłościowym w sposób jak najbardziej racjonalny i rozsądny odczytali normy prawne dodane do prawa upadłościowego i naprawczego.

Moim zdaniem wprowadzenie tak poważnego wyłomu w fundamentalnych zasadach prawa upadłościowego wymaga staranniejszego procedowania, w przeciwnym razie ustawodawca nie zabezpiecza właściwego bezpieczeństwa w prowadzeniu tego typu postępowań. Liczne wady tej regulacji, nieprecyzyjna treść przepisów, sprzeczności z samym prawem upadłościowym i naprawczym, jak i z obowiązującym porządkiem prawnym pozwalają na postawienie wniosku o pilne jej uchylenie lub szybkie znowelizowanie.

 

 

 

 

Zapiski z tamtego świata

 

Maurycy Allerhand, Leszek Allerhand "Zapiski z tamtego świata"


Nakładem Instytutu Allerhanda oraz krakowskiego wydawnictwa Wysoki Zamek ukazały się zapiski  Maurycego Allerhanda, wybitnego uczonego i adwokata profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie  pochodzące z lat 1941-1942, czyli z okresu okupacji hitlerowskiej we Lwowie. Odnalezione po wojnie wspomnienia uzupełnione zostały o wspomnienia wnuka dr. Leszka Allerhanda, który w równoległej opowieści prowadzi swoisty dialog z dziadkiem.

Książka stanowi bez wątpienia interesującą i cenną pozycję w bibliotece nie tylko prawnika.

 

 


Książka do nabycia jest w większości księgarni internetowych, w księgarniach  EMPIK i MATRAS oraz na stronie wydawnictwa  www.wysokizamek.com.pl

 

 

Poniżej fragment książki:

 

Zapiski Profesora…

lipiec 1941

1 i 2 VII 1941

Dnia 1 lipca 1941, około godz. 17 usłyszałem z mego gabinetu,
w którym przebywałem, krzyk w języku niemieckim.
Wyszedłem natychmiast do przedpokoju. Tu zauważyłem
dwóch wojskowych niemieckich i jednego cywilnego nieznanej
narodowości. Jeden z wojskowych, zobaczywszy mnie, krzyknął
do mojej żony: „Warum haben Sie gelogen, ich werde sie
erschiessen!” *.


Następnie polecił mi ubrać się i iść z nim.
Dowiedziałem się później od mojej żony Salomei, że ten sam
wojskowy, który jej groził zastrzeleniem, był już przy wejściu
poirytowany tem, że drzwi nie otworzono natychmiast po
zadzwonieniu i z tego powodu rękawiczką uderzył żonę po
ręce. Krzyk zaś pochodził stąd, że żona moja na jego zapytanie,
czy jestem w domu, odpowiedziała, że nie wie na pewno, czy
przebywam w mieszkaniu, bo miałem wyjść. To oświadczenie
żony było prawdziwe, bo zapowiedziałem jej przedtem, że wyjdę z domu,
aby interweniować o wypuszczenie mego syna, którego Ukraińcy rano
przepędzili do Brygidek.


O tem, czy wyszedłem, mogła moja żona być w niepewności, zwłaszcza
że mój gabinet był oddalony od pokoju, w którym żona
przebywała, wskutek czego możliwe było niespostrzeżone
opuszczenie mieszkania (przez) wychodzącego. Zaznaczam,
że mieszkanie moje obejmowało 7 pokoi z kuchnią i że każdy
pokój był obszerny tak, że w dalszych pokojach nie można
było słyszeć odgłosu dzwonka i tego, co się dzieje w (pokojach)
położonych bliżej drzwi.


Gdy mnie wojskowi zabrali, byłem przekonany, że chodzi
o zatrzymanie mnie jako zakładnika. Żona moja i wnuk płakali,
ja zaś byłem spokojny, chociaż nie należę do zbyt odważnych.
Autem odwieźli mnie wojskowi na ul. Pełczyńską, do budynku,
gdzie znajduje się gestapo.
Na miejscu zwrócił się do mnie wojskowy, który był niegrzeczny
wobec mojej żony, z oświadczeniem, że jestem prezesem Gminy
Żydowskiej. Na to zauważyłem, że nim nie jestem od r. 1929.
Na jego uwagę: „Wir haben genaue Informationen” **,
zauważyłem: „Bezüglich meiner Person habe ich genauere
Informationen” ***.

Po jakimś czasie zaprowadzono mnie na pierwsze piętro,
a to do pokoju, w którym przy biurku siedział wojskowy nie
całkiem młody. Obok niego zajęli miejsce owi dwaj wojskowi,
którzy do mnie przybyli.


Wojskowym, który miał przeprowadzić moje przesłuchanie,
był pułkownik Steffens, nie wiem jednak, czy rzeczywiście tak
się nazywa i czy podana ranga jest prawdziwa. Przesłuchanie
zaczęło się od pytania, czy rozumiem po niemiecku, na co
odpowiedziałem: „selbstverständlich” ****.

 

Żydzi Lwowa. Opowieść

Leszek Allerhand, "Żydzi Lwowa. Opowieść", Wydawca: Instytut Allerhanda, Kraków – Warszawa 2010.

Leszek Allerhand, potomek zasymilowanej rodziny lwowskiego uczonego, profesora prawa Maurycego Allerhanda, mający dotąd ograniczone doświadczenie literackie (warto jednak odnotować opublikowane przez niego "Zapiski z tamtego świata", będące kroniką okupacyjnych wspomnień jego Dziadka – Maurycego Allerhanda oraz własnych, podówczas jeszcze jako dziecka) doktor medycyny, oddaje do rąk czytelników bogato ilustrowaną książkę, którą – jak przyznaje – winien jest środowisku lwowskich Żydów, z którym wiążą go więzy krwi  i dojrzałego sentymentu.

 

Książka za sprawą bogatej ikonografii i wspaniałej gawędy autora wprowadzi każdego czytelnika w nastrój przedwojennego Lwowa, jednego z największych i najważniejszych pod względem kultury miast Polski.  Przez wieki miasto zgodnie tworzyły społeczność polska, żydowska, ukraińska, ormiańska. Książka wypełnia lukę w bogatej obecnie lwowskiej literaturze wspomnieniowej, przybliżając dzieje Żydów lwowskich – począwszy od pierwszych wzmianek historycznych, poprzez opis ich obyczajów, dorobku materialnego, wtopienia się w polską inteligencję, aż po losy nielicznych, ocalonych z Zagłady. W tę fascynującą  panoramę Autor włączył dzieje własnej rodziny – rodu Allerhandów,  która jest znakomitym przykładem licznej grupy zasymilowanych na przestrzeni dziejów rodzin inteligencji żydowskiej, których wielcy potomkowie, tak jak Prof. Maurycy Allerhand, patron Instytutu Allerhanda, czuli się Polakami i do rozwoju Polski znacząco się przyczynili.

Wydanie książki jest przejawem realizacji jednego ze statutowych celów działalności Instytutu Allerhanda, jakim jest przyczynienie się do upamiętnienia osoby i dzieła Patrona Instytutu, Profesora Maurycego Allerhanda, jak również tradycji i dziedzictwa polskiej myśli prawniczej.

 

Przedmowa Adam Redzik, 240 stron, noty biograficzne, plan miasta, reprodukcje, twarda oprawa.

Partycypacja finansowa w społecznej gospodarce rynkowej Unii Europejskiej

Książka autorstwa prof. Jensa Lowitzscha stanowi odpowiedź na raport Parlamentu Europejskiego z 2003 r. dotyczący tworzenia własności pracowniczej, który wzywał Komisję do podjęcia badań nad konkretnymi zagadnieniami, takimi jak wprowadzenie partycypacji finansowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, czy możliwość wdrożenia w krajach UE programów akcjonariatu pracowniczego w oparciu o model ESOP. W książce zawarto podsumowanie rozwoju partycypacji finansowej w krajach członkowskich UE oraz kandydujących.  Autor prezentuje europejską koncepcję partycypacji pracowniczej opartą na tzw. podejściu modułowym (Building Block Approach). W książce poruszono  następujące zagadnienia: ESOP w USA jako przykład zaawansowanego modelu, ramy prawne dla wdrożenia partycypacji finansowej na szczeblu ponadnarodowym (obejmujące zachęty podatkowe) oraz systematyzację partycypacji finansowej.  

 


Do polskiej wersji książki przedmowę napisał Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Profesor Jerzy Buzek, a wstęp Wicepremier Waldemar Pawlak, Minister Gospodarki.

Wydawcą książki jest Instytut Allerhanda.

Książkę można pobrać w wersji elektronicznej ze strony INTERCENTAR (aktualnie dostępne wersje językowe to: angielski, francuski, niemiecki, włoski w najbliższym czasie ma zostać zamieszczona wersja polska)