Oficyna Allerhanda

Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0

Publikacja przedstawia projekt reformy polskiej nauki opracowany w ramach grantu “Ustawa 2.0 - Założenia systemu szkolnictwa wyższego” zrealizowanego dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Proponowane przez Instytut, daleko idące zmiany mają na celu poprawę jakości oraz przeorientowanie systemu nauki w kierunku dostarczania wiedzy i innowacji dla krajowej gospodarki oraz kapitału kulturowego dla społeczeństwa. Do najważniejszych elementów propozycji reformy należą:

 • nowy ustrój uczelni, który ogranicza rolę Senatu i Rektora przekazując część ich kompetencji nowym organom: Radzie Powierniczej oraz Prezydentowi uczelni. Rada Powiernicza składająca się z przedstawicieli uczelni oraz otoczenia społeczno-gospodarczego zwiększy rozliczalność akademii wobec jej interesariuszy. Prezydent jako organ jednoosobowy, zapewni skuteczność działania uczelni w szybko zmieniającym się świecie nauki. Dla członków Rady Powierniczej pochodzących z nominacji przemysłu bądź biznesu, projekt przewiduje wymóg kwalifikacji formalnych. W katalogu możliwych kwalifikacji – obok m.in. doświadczenia zasiadania w organach spółek prawa handlowego bądź organizacji pozarządowych – znalazł się co najmniej pięcioletni staż wykonywania zawodu adwokata. 
 • nowa organizacja wewnętrzna uczelni, zwiększa autonomię pracowników naukowych poprzez swobodne zrzeszanie się w tworzone oddolnie jednostki organizacyjne w ramach uczelni (katedry, centra, instytuty). Sprzyja to powstaniu „zwinnego”, multicentrycznego uniwersytetu, zwiększy mobilność wewnątrzuczelnianą i pozwoli na rozwój interdyscyplinarności wśród naukowców.
 • nowy model kariery akademickiej przewiduje zniesienie habilitacji i tytułu profesora, zapewnia obniżenie wieku uzyskania samodzielności naukowej przez młodych uczonych, wprowadza mobilność naukową oraz zasadę otwartych, przejrzystych, uczciwych konkursów na stanowiska pracy w nauce.
 • nowa ocena parametryczna, która będzie jednym z głównych sposobów prowadzenia polityki naukowej przez państwo. Parametryzacja będzie się odbywała w obszarze (N)auki, (K)ształcenia oraz (P)rzedsiębiorczości, pozwoli to uwzględnić szersze spektrum działalności uczelni. Zostaną wprowadzone nowe kategorie naukowe (A – Przełomy, B – Innowacje, C – Mikroinnowacje, D – Usprawnienia). Kategorie te będą przyznawane poprzez odniesienie do międzynarodowych standardów oraz w oparciu o katalogi zdarzeń ewaluacyjnych. Zmiana ta pomoże w rozpoznaniu potencjału zasobu wiedzy polskiej nauki. Potencjał ten będzie podstawą do koncentracji finansowania publicznego, dzięki czemu powstanie masa krytyczna innowacji (publikacje, czasopisma, towarzystwa naukowe, wdrożenia, patenty etc.). W ten sposób utworzy się klastry dające przewagę konkurencyjną gospodarce.
 • otwarcie akademii na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez uwzględnienie współpracy w ocenie parametrycznej, w ocenie pracowników naukowych a także poprzez wspomniane wcześniej uczestnictwo przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego we władzach uczelni.

Bezpłatna elektroniczna wersja książki do pobrania ze strony projektu www.ReformaNauki.pl

Strony 9-11 zawierają skrótowy opis proponowanych zmian. 

Polityka i praktyka regulacji rynków finansowych

„Publikacja zawiera omówienie najważniejszych aktów prawa UE w zakresie instytucjonalnych i funkcjonalnych aspektów stabilności finansowej, finansowania inwestycji, ładu korporacyjnego oraz ochrony konsumenta, wskazując na podobieństwa i różnice w regulacjach krajowych i europejskich. Dostarcza praktycznych informacji na temat wynikających z tych regulacji uprawnień lub obowiązków, ich adresatów, treści i charakteru, a także skutków ich naruszenia. Ogromne znaczenie ma przedstawienie nowych koncepcji i regulacji nadzoru finansowego zarówno w kategoriach prawnych, jak i  ekonomicznych. Książka prezentuje nowe rozwiązania prawne i przedstawia badania o znaczeniu prawnym i ekonomicznym, dotyczące koncepcji i instytucji służących stabilności finansowej. Autorzy, dokonując wnikliwej analizy tekstów prawnych i przeprowadzając badania empiryczne, uwzględniając przy tym aktualną literaturę przedmiotu i najnowsze orzecznictwo. Szczegółowo przedstawili ważne problemy i dylematy w architekturze systemu finansowego, ram prawnych nadzoru makroostrożnościowego, europeizacji nadzoru, wpływu regulacji na rynki finansowe.”

Z recenzji prof. Zw. dr hab. Włodzimierza Szpringera, Szkoła Główna Handlowa

Publikacja została przygotowana przez zespół ekspertów pod kierownictwem dr Wojciecha Rogowskiego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Narodowy Bank Polski; Instytut Allerhanda), w składzie:

•Piotr Bodył-Szymala, Bank BZ WBK Santander Group, Poznań

•Jerzy Bombczyński, Weil, Gotshal Manges Paweł Rymarz sp.k., Warszawa

•Marcin Czaplicki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawie

•Paweł Dudojc, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

•Małgorzata Frysztak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

•Krzysztof Grabowski, Instytut Allerhanda, Kraków

•Agnieszka Hajos-Iwańska, JSLegal, Kraków

•Andrzej Jakubiak, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa

•Jan Koleśnik, Szkoła Główna Handlowa, Narodowy Bank Polski

•Mariusz Korpalski, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań

•Aleksandra Kluczewska-Rupka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

•Marcin Mazgaj, JWMS Jakubowski Wiese Mazgaj Staszek radcowie prawni s.c, Kraków

•Paweł Michalski, PKO Bank Polski, Warszawa

•Andrzej Michór, Uniwersytet Opolski

•Michał Mostowik, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

•Krystyna Nizioł, Uniwersytet Szczeciński

•Zbigniew Ofiarski, Uniwersytet Szczeciński

•Marcin Olszak, Komisja Nadzoru Finansowego, Uniwersytet Warszawski

•Dorota Podedworna-Tarnowska, Ministerstwo Finansów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

•Lucia Quaglia, Uniwersytet w York, Wielka Brytania

•Wojciech Rogowski, Narodowy Bank Polski, Instytut Allerhanda, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

•Adam Tochmański, Narodowy Bank Polski, Warszawa

•Paweł Wajda, Uniwersytet Warszawski

•Krzysztof Waliszewski, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

•Olga Yanusik, Instytut Allerhanda, Kraków

Spis treści oraz przedmowa:tutaj

Prawo kosmiczne w nowej erze działalności w kosmosie

 

Recenzowane studium jest w pełni kompetentną kontynuacją dorobku Autorki, znacznie wzbogaconego o nowe ustalenia faktograficzne i problemowe w tym o pogłębioną interpretację prawną nowych rodzajów i form działalności w przestrzeni kosmicznej. Zwrócenie się w tym kierunku jest koniecznością związaną z zastosowaniem nowych rozwiązań technicznych oraz procesami prywatyzacji i komercjalizacji wielu dziedzin działalności kosmicznej, angażującej także coraz więcej podmiotów publicznych i prywatnych we współpracy międzynarodowej.

Oczekiwać można, że bogate i dyskursywnie ujęte treści studium spotkają się z zainteresowaniem nie tylko profesjonalnie ukierunkowanych poznawczo czytelników, zwłaszcza, że na rynku księgarskim jest to najnowsza z tej dziedziny publikacja.

Autorka, działając w kręgu czołowych ekspertów międzynarodowych, związanych z proble- matyką lotniczą i kosmiczną, miała okazję wybrać do zaprezentowania najbardziej godne uwagi   i w istocie o kluczowym znaczeniu – wyzwania „nowej ery” działalności międzynarodowej w przestrzeni kosmicznej. Krytycznie naświetla stan regulacji obecnego prawa kosmicznego i sygnalizuje potrzeby jego dostosowania do nowych realiów ery „NewSpace”.

prof. zw. dr hab. Leonard Łukaszuk, Uniwersytet Warszawski

 

Dr hab. Małgorzata Polkowska – ekspert w dziedzinie prawa lotniczego i kosmicznego,  absolwentka UW, doktor habilitowana w dziedzinie prawa międzynarodowego, Profesor Prawa międzynarodowego o specjalności Prawo Lotnicze i Kosmiczne w Instytucie Prawa i Administracji na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, wykładowca wielu prestiżowych uczelni m.in. Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego na Uniwersytecie McGill w Montrealu, Uniwersytetu DePaul w Chicago oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Współpracowała z Europejską Konferencją Lotnictwa Cywilnego (ECAC), Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) oraz Europejskim Zrzeszeniem Prawa Lotniczego (EALA). Obecnie (od 2013 roku) pełni funkcję Stałego Przedstawiciela Polski w Radzie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Jej dotychczasowy dorobek naukowy składa się z ponad 60 publikacji na temat prawa międzynarodowego, lotnictwa oraz prawa kosmicznego w języku polskim oraz angielskim.

Dyrektywa o prawach akcjonariuszy


Z przyjemnością informujemy, że niedawno ukazała się recenzja powyższej publikacji autorstwa dr hab. Krzysztofa Oplustila. Tekst opublikowany został w periodyku naukowym „Prakseologia”. Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z recenzją, która na pewno utwierdzi w przekonaniu, że publikację „Dyrektywa o prawach akcjonariuszy” po prostu trzeba przeczytać.

Przeczytaj recencję - „Prakseologia”,Nr157,t.1/2015,str.248-261

  

„Książka doktora Krzysztofa Grabowskiego dotyczy zagadnień o wysokiej istotności dla życia społeczno-gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej. Tematyka w niej zawarta ma również istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski – tym bardziej, że kwestia ochrony praw akcjonariuszy ma szczególny walor praktyczny w kraju rozwijającego się w dalszym ciągu rynku kapitałowego. W istocie bowiem prawo rynku kapitałowego opiera się na dwóch pryncypiach – ochronie inwestora i zarazem ochronie akcjonariusza – które stanowią czasami jedność.”

prof. dr hab. Aleksander Chłopecki, Uniwersytet Warszawski

 

„Książka Krzysztofa Grabowskiego wieńczy badania zainicjowane na jednym z pierwszych seminariów w Instytucie Allerhanda w Krakowie. Przychylne przyjęcie przez doktrynę wstępnych wyników opublikowanych w Czasopiśmie Kwartalnym HUK zachęciło Autora do kontynuacji prac i stworzenia unikalnej oraz bardzo wartościowej rozprawy, która z jednej strony stanowi dojrzałą dysertację z dziedziny prawa akcyjnego, z drugiej zaś studium legislacyjne, ukazujące „kuchnię” procesu ustawodawczego zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym. W odróżnieniu od wielu innych rozpraw doktorskich, praca ma nie tyle charakter „aspiracyjny”, ile stanowi podsumowanie wieloletnich badań autora – doświadczonego praktyka i badacza rynku kapitałowego, corporate governance oraz zjawisk regulacyjnych obejmujących obie te istotne sfery życia gospodarczego.” 

dr Arkadiusz Radwan, Instytut Allerhanda

 

„W dotychczasowej polskiej doktrynie brakowało pogłębionego studium, które ukazywałoby w całej złożoności proces planowania i przygotowania dyrektywy na poziomie unijnym oraz opracowania projektu polskiej ustawy implementującej we współpracy z uczestnikami rynku kapitałowego. Lukę tę wypełnia monografia Krzysztofa Grabowskiego, która jest tym cenniejsza, że Autor aktywnie uczestniczył zarówno w pracach legislacyjnych nad Dyrektywą, będąc członkiem Grupy Roboczej Rady UE reprezentującym Polskę, jak i w przygotowaniu projektu ustawy implementującej Dyrektywę do prawa polskiego.” 

dr hab. Krzysztof Oplustil, Uniwersytet Jagielloński; Instytut Allerhanda

 

Pod względem warsztatowym praca jest bez zarzutu, wsparta obszerną i starannie dobraną bibliografią oraz tekstami źródłowymi. Cennym wkładem jest badanie ankietowe skonstruowane i przeprowadzone przez autora, wraz ze statystycznym opracowaniem wyników. Autor samodzielnie formułuje bardzo zaawansowane wnioski, a także propozycje de lege ferenda, posługując się jasnym i komunikatywnym przekazem, doskonałym także w warstwie stylistycznej i językowej. Reasumując, uważam przedstawioną pracę za znakomitą. Stanowi ona wzorzec, jak należy pisać prace doktorskie."

prof. UW dr hab. Michał Romanowski, Uniwersytet Warszawski

 

„Regulacje unijne systematycznie przenikają do systemów prawnych państw członkowskich, przeobrażają ich rynki i społeczeństwa. Wartość monografii dr. Krzysztofa Grabowskiego polega na przejrzystym ukazaniu – na przykładzie dyrektywy o prawach akcjonariuszy – procesu tworzenia prawa unijnego, a także wpływu jej postanowień na harmonizowane z nimi polskie przepisy o spółkach handlowych. Cenna lektura dla ludzi rynku kapitałowego!”

Prezes Andrzej S. Nartowski, Polski Instytut Dyrektorów, Warszawa

Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego

(…) Autorzy, dokonując wnikliwej analizy tekstów prawnych i przeprowadzając własne badania empiryczne, uwzględniając przy tym aktualną literaturę przedmiotu i najnowsze orzecznictwo, szczegółowo przedstawili ważne problemy w zakresie zmian w architekturze nadzoru, regulacji instrumentów finansowych, wpływu regulacji na rynki finansowe, nadzoru bankowego i nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi.

(...) Książka przeznaczona jest zarówno dla osób zajmujących się funkcjonowaniem rynków finansowych i nadzorem finansowym, jak również dla ekspertów i konsultantów biorących udział w przygotowaniu implementacji regulacji europejskich i międzynarodowych. Będzie ona miała istotną wartość dla Czytelników z różnych względów poszukujących wyczerpujących informacji i komentarzy do omawianej w niej problematyki (...)

z recenzji prof. dr hab. Anny Jurkowskiej-Zeidler, Uniwersytet Gdański

 

Publikację przygotował zespół autorów pod kierunkiem dr. Wojciecha Rogowskiego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Narodowy Bank Polski; Instytut Allerhanda, Kraków)  w składzie (alfabetycznie):

 • dr Patrycja Chodnicka, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski,
 • dr Magdalena Fedorowicz,  Instytut Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu,
 • r.pr. Krzysztof Gorzelak, Kancelaria Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy, sp.k., Warszawa,
 • dr Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa; Uniwersytet Goethego we Frankfurcie nad Menem,
 • dr Renata Karkowska, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski,
 • adw. Joanna Mamczur,  Kancelaria prawna WOLF THEISS, Wien, Warszawa,
 • dr Andrzej Michór, Uniwersytet Opolski Wydział Prawa i Administracji,
 • dr Rafał Mroczkowski, Katedra Prawa Finansowego,  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański,
 • dr Krystyna Nizioł, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński,
 • dr Małgorzata Olszak, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski,
 • mgr Mateusz Pacak, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, Kancelaria KADP, Kraków,
 • r.pr. Paweł Pelc, Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Pelca, Warszawa,
 • dr Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski,
 • mgr Jacek Skoczek,  Spółdzielczy Instytut Naukowy, Sopot,
 • dr hab. Witold Srokosz, Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski,
 • dr Piotr Stanisławiszyn, Zakład Prawa Finansowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski,
 • prof. KUL dr hab. Piotr Zakrzewski, II Katedra Prawa Cywilnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Prawne mechanizmy przekazywania środków OFE

"Prawne mechanizmy przekazywania środków OFE" to praca zbiorowa dostarczająca spojrzenia na zagadnienie konstytucyjności proponowanych zmian z punktu widzenia m.in. prawa zabezpieczenia społecznego, architektury systemu kapitałowego oraz ekonomicznej analizy prawa.

 

Autorami tomu są:

 • Prof. dr hab. Kamil Antonów, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski,
 • Dr Dorota Dzienisiuk, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski,
 • Dr Łukasz Gorywoda, Instytut Allerhanda, Kraków,
 • Dr Andrzej Jabłoński, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski,
 • Dr Michał Jackowski, Kancelaria Grzybkowski Guzek Jakowski, Poznań,
 • Dr hab. Radosław Pacud, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Dr Arkadiusz Radwan, Instytut Allerhanda, Kraków,
 • Dr Tomasz Zalasiński, Obywatelskie Forum Legislacji, Warszawa,
 • Prof. dr hab. Marcin Zieleniecki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański.

 

Spis treści: tutaj

Wyzwania regulacji rynków finansowych

(...) Książka pod redakcją Pana Wojciecha Rogowskiego jest jedną z pierwszych na polskim rynku publikacji odnoszących się do rozwiązań prawnych i instytucjonalnych aktualnych wyzwań skuteczności regulacji rynków finansowych. Na szczególne uznanie zasługuje pogłębiona analiza zarówno nowo wprowadzanych regulacji (Bazylea III, CRD IV, EMIR) jak i dopiero projektowanych (shadow banking, resolution). (...) Szczególne miejsce zajmują rozważania na temat pokryzysowej rolii znaczenia partnerów centralnych (CCP) znakomicie przybliżające to trudne pojęcie. Nowatorskim obszarem monografii jest rozdział poświęcony tematyce shadow banking. Autorzy, którzy podjęli wyzwanie przedstawienia kwestii równoległego systemu bankowego w pełni sprostali, odnosząc się nie tylko do aktualnych prac regulacyjnych, jakie toczą się w tym obszarze na poziomie Unii Europejskiej, ale także przedstawiając swoje własne propozycje identyfikowania, unormowania i ograniczenia ryzyka tego segmentu rynku finansowego. (...)

 

Z recenzji prof. dr hab. Jana Koleśnika, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Zespół autorów pod kierunkiem Wojciecha Rogowskiego, w składzie:

 • dr Krzysztof Broda, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa,
 • Maciej Brzozowski, Narodowy Bank Polski, Warszawa,
 • dr Tomasz Czech, Raiffeisen Bank Polska S.A., Warszawa,
 • Jacek Fotek, BondSpot S.A.Warszawa,
 • Marcin Gozdek, Capital Strategy, Warszawa,
 • Stefan Kawalec, Capital Strategy, Warszawa,
 • dr Jacek Kołacz, National-Louis University, Chicago, Il. USA,
 • prof. UŁ. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki,
 • dr Wojciech Rogowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Narodowy Bank Polski, Warszawa; Instytut Allerhanda w Krakowie,
 • Andrzej Roter, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Gdańsk,
 • Mirosława Szakun, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Gdańsk,
 • dr Wojciech Sikorzewski, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa,
 • dr Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • Dawid Sobczyński, Narodowy Bank Polski, Warszawa,
 • dr hab. Witold Srokosz, Uniwersytet Wrocławski,
 • dr Andrzej R. Stopczyński, Narodowy Bank Polski, Warszawa,
 • dr Piotr J. Szpunar, Narodowy Bank Polski, Warszawa,
 • Andrzej Świderski, Instytut Allerhanda w Krakowie; Kancelaria KKG, Kraków Warszawa,
 • Anna Tarasiuk, Kancelaria HoganLovell, Warszawa,
 • dr Dobiesław Tymoczko, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Narodowy Bank Polski, Warszawa.

 

Spis treści, autorzy tomu, przedmowa: tutaj