Granty

 

Innowacja PL + US

 

Czas realizacji: rozpoczęcie - 1 listopada 2016

 

Innowacja PL+US to nowy projekt Instytutu Allerhanda, którego realizacja rozpoczyna się 1 listopada 2016 roku. W jego ramach zaplanowano między innymi organizację:

konferencje podnoszące świadomość małopolskich MŚP w zakresie korzyści wynikających z internacjonalizacji prowadzonej działalności;

warsztaty wzmacniające wiedzę i umiejętności przedsiębiorców w zakresie nawiązywania kontaktów zagranicznych;

misje gospodarcze umożliwiających nawiązania współpracy z kontrahentami w USA;

wyjazdy dla wybranych przedsiębiorstw na najbardziej prestiżowe targi innowacyjności w USA.

Instytut Allerhanda, który już od dłuższego czasu współpracuje z ośrodkami akademickimi w USA, w tym w szczególności Michigan State University, będzie miał teraz możliwość wykorzystania sieci współpracy oraz doświadczenia prawnego do wsparcia małopolskich innowacyjnych firm. 

 

Archiwum:

 


 

Ustawa 2.0

 

Czas realizacji: w trakcie realizacji

 

Instytut Allerhanda będzie pracował nad reformą polskiej nauki! MNiSW rozstrzygnęło dziś konkurs "Ustawa 2.0" na opracowanie nowej konstytucji polskiego szkolnictwa wyższego. Projekt złożony przez Zespół naukowców skupionych wokół Instytutu Allerhanda został wybrany przez Ministerstwo do dalszego opracowania. Jest on jednym z trzech zwycięskich projektów - spośród 15 zgłoszonych do konkursu. Kierownikiem Zespołu jest Prezes Instytutu, dr Arkadiusz Radwan. Koordynatorem etapu przygotowawczego był Jakub Zygucki z IA.

www.ustawa20.allerhand.pl 

 


 

Prawo, pieniądz i mniejszość żydowska

 

Czas realizacji: w trakcie realizacji

 

Instytut Allerhanda z dużą radością informuje, że we współpracy ze Stradomskim Centrum Dialogu zrealizuje projekt współfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego pt. „Prawo, pieniądz i mniejszość żydowska”. Projekt poświęcony zostanie przedstawieniu roli mniejszości żydowskiej w kształtowaniu polskiej myśli prawniczej i ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu prof. Maurycego Allerhanda oraz Artura Szyka, ilustratora i autora grafik do nadanego Żydom w 1264 roku przez księcia Bolesława Pobożnego zbioru przywilejów, Statutu Kaliskiego.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu będziemy zamieszczać już w krótce na FB oraz dedykowanej projektowi stronie internetowej.

 


 

 Legal courses to assist Moldovan European Integration – MDA-15/0017

 

Realizacja projektu: 01.12.2015 – 31.05.2016

 

Instytut Allerhanda otrzymał dofinansowanie z Ministrstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii na kontynuację projektu podnoszenia kwalifikacji przedstawicieli Mołdawskiej Rady Konkurencji. W ramach grantu Instytut Allerhanda wraz z Mołdawską Radą Konkurencji zobowiązał się do:

- organizacji w Kiszyniowie konferencji dotyczącej  Prawa Zamówień Publicznych, Prawa Konkurencji oraz Pomocy Publicznej;

- opracowania podręcznika z wyżej wymienionego obszaru w języku angielskim i rumuńskim;

- przeprowadzenia warsztatów dla organizacji pozarządowó z zakresu ich roli w podnoszeniu świadomości prawnej w Mołdawii.

Projekt stanowi kontynuację warsztatów szkoleniowych przeprowadzonych dla 5 urzędników mołdawskiego urzędu w Warszawie w październiku 2015 roku.

 


 

 Competition Law and State Aid Regulatory Framework in Moldova – MDA-15/0007

 

Realizacja projektu: 01.08.2015 – 30.11.2015

 

Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznało Instytutowi Allerhanda dofinansowanie na projekt wsparcia prawnego Rady Konkurencji Republiki Mołdawii w zakresie prawa konkurencji oraz pomocy publicznej.

Mołdawska Rada Konkurencji poprosiła IA o przeszkolenie w sposobach wdrożenia nowo uchwalonych ustaw: Prawa konkurencji oraz Pomocy publicznej, które zostały uprzednio opracowane przez ekspertów unijnych i dostosowane do standardów UE. Rolą Instytutu Allerhanda będzie pokazanie technik skutecznej implementacji tych aktów do mołdawskiego systemu prawnego.

Projekt jest dużym wyróżnieniem, bowiem jedną z ważnych misji Instytutu jest udzielanie wsparcia krajom, które są obecnie w fazie transformacji ustrojowej, częściowo podobnej do tej, jaką Polska przeszła przez ostatnie dwie dekady.

W ramach projektu, pracownicy mołdawskiej Rady Konkurencji będą szkoleni podczas seminarium przez ekspertów Instytutu Allerhanda. Dostarczone im zostaną również materiały mające na celu późniejsze, samodzielne i efektywne korzystanie z uchwalonych aktów prawnych. Seminaria wzbogacone zostaną o sesję networkingową środowiska polskiego i mołdawskiego z obszaru prawa konkurencji i pomocy publicznej.

 


 

Szansa 2.0 

 

Realizacja projektu: 01.02.2015 – 28.02.2016

 

Projekt Szansa 2.0. ma na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych upadłością konsumencką. Projekt Szansa 2.0. jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.Problem nadmiernego zadłużenia jest zjawiskiem powszechnym i nabierającym alarmujących rozmiarów. Łączna kwota niespłacanego na bieżąco zadłużenia Polaków wciąż rośnie i obecnie wynosi 40,89 mld złotych – czyli około 7% PKB Polski, a według stanu na koniec czerwca 2014 r. 2.325.534 osób – a więc niemal 10% dorosłych Polaków – nie reguluje swoich zobowiązań w terminie.Popadnięcie w nadmierne zadłużenie często stanowi dopiero pierwszy etap kłopotów finansowych. Bywa więc, że jedynym rozwiązaniem dla osób dotkniętych tym problemem jest zaciągnięcie kolejnych zobowiązań. W konsekwencji dłużnik popada w tzw. spiralę zadłużenia, tak że nawet egzystując na granicy minimum socjalnego i przeznaczając wszelkie nadwyżki na spłatę zobowiązań, te jednak wskutek narastających odsetek i innych kosztów ubocznych nie tylko nie maleją, co wręcz rosną.Upadłość konsumencka, która została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2009 r., ma na celu oddłużenie osób fizycznych (nieprowadzących własnej firmy), a więc doprowadzenie do umorzenia tych zobowiązań, których dłużnik nie ma możliwości spłacić. Początkowo przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej były rygorystyczne. Dostrzegając drastyczną potrzebę zmian ustawodawca radykalnie znowelizował te przepisy. Nowe zasady, które weszły w życie w dniu 31 grudnia 2014 r., zwiększają dostępność upadłości konsumenckiej. Dzięki temu, szanse na możliwość oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej stają się bardziej realne.Projekt jest realizowany przy współpracy z partnerem Juss-Buss z Norwegii dysponującym bogatym doświadczeniem w doradztwie prawnym mającym na celu redukcję zadłużenia.

Koordynator projektu: Jadwiga Kozień 

 www.szansadwazero.pl

 

 

     

 


 

RITA 2014-2015

 

Projekt „Centrum Mediacji – Cudzoziemcy i mniejszości narodowe w Ukrainie”

sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

„Przemiany w Regionie” - RITA

realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

 

 Проект „Центр компетенції у сфері медіації — Іноземці та національні меншини в Україні”

фінансований в рамках програми Польсько-Американського Фонду Свободи

„Зміни у Регіоні” – RITA

реалізований Фондом Освіти для Демократії

 

Raport PL

MNIEJSZOŚCI NARODOWE  NA UKRAINIE I W POLSCE

Analiza komparatystyczna regulacji prawnych

pod red. Khrystyny Potapenko

 

Raport UA

MNIEJSZOŚCI NARODOWE  NA UKRAINIE I W POLSCE

Analiza komparatystyczna regulacji prawnych

pod red. Khrystyny Potapenko

  

Komparatystyczna prezentacja stanu mediacji w Polsce i na Ukrainie (na przykładzie współpracy polsko-ukraińskiej)

w kontekście rozwiązań państw członkowskich UE

(na przykładzie współpracy polsko-niemieckiej)

i na podstawie osobistych doświadczeń zawodowych sędziego

Autor: SSO Robert Pelewicz

pobierz

 

Порівняльна презентація стану медіації у Польщі та в Україні (на прикладі польсько-української співпраці)

у контексті рішень держав-членів ЄС

(на прикладі польсько-німецької співпраці)

і на основі особистого професійного досвіду судді

Автор: SSO Robert Pelewicz

Pobierz

 

Filmy

Instytut Allerhanda. Wywiad z SSO R. Pelewiczem „Sędzia jako mediator":

 

IA - Роберт Пелевіч, Голова Окружного Cуду у Тарнобжегу:

 

Instytut Allerhanda. adwokat M. Pilch. Wywiad:

 

IA - адвокат Марцін Пільх, Секретар Центру Аналізу Системи Правосуддя ІА:

 

Instytut Allerhanda. Wywiad - adwokat Tomasz Cyrol:

 

IA - адвокат Томаш Цироль, Секція Вирішення Спорів ІА:

 

Instytut Allerhanda. Panel dyskusyjny „Sędzia jako mediator?”:

 

IA Warsztaty - Семінар: Інструменти медіації та роль медіатора:

 

Instytut Allerhanda. Warsztaty „Narzędzia mediacji i rola mediatora”:

 

Instytut Allerhanda. Warsztaty cz.2 - case study:

 


 

RITA 2013 - projekt "Mam Prawo"

Projekt „Mam Prawo” ma na celu poprawę znajomości przez cudzoziemców w Polsce oraz na Białorusi i Ukrainie przysługujących im praw w różnych obszarach życia.

Projekt jest realizowany przez Instytut Allerhanda i Białoruski Komitet Helsińskim, we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, w tym m.in. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz niezależnymi ekspertami, których doświadczenie i zaangażowanie pozwoli na zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej opracowywanych materiałów, a także na dotarcie do szerszych kręgów odbiorców.

W ramach projektu zostaną opracowane, zrealizowane oraz upowszechnione wśród cudzoziemców w Polsce i w innych krajach materiały informacyjne o przysługujących im prawach. Materiały te przybiorą formę krótkich opracowań tekstowych prezentujących poszczególne obszary, oraz 12 krótkich spotów filmowych dostępnych także na portalach społecznościowych.

Materiały będą opracowane w językach polskim, rosyjskim, a także ukraińskim i będą adresowane przede wszystkim do osób pochodzących z krajów objętych specjalnymi ułatwieniami dotyczącymi podejmowania pracy na terenie Polski.

www.mam-prawo.org